Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 385018-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Denemarken-Vejle: Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)

2019/S 156-385018

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vejle Kommune
Nationaal identificatienummer: 29189900
Postadres: Skolegade 1
Plaats: Vejle
NUTS-code: DK03
Postcode: 7100
Land: Denemarken
Contactpersoon: Simone Paulsen Jakobsen
E-mail: sipja@vejle.dk
Telefoon: +45 76811735

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd5ea4a1-6847-4dd3-b879-3665515d3a73/homepage

I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elektroniske dørlåse til plejecentre

Referentienummer: 88.00.00-G01-11-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44500000
51000000
72000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK03

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 124-302278

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019