Leveringen - 385019-2019

14/08/2019    S156

Polska-Katowice: Odczynniki laboratoryjne

2019/S 156-385019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
Adres pocztowy: ul. Powstańców 31
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-038
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Chojnowska
E-mail: przetargi@zwps.pl
Tel.: +48 322553242
Faks: +48 322553242
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwps.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą urządzeń

Numer referencyjny: ZP/D/5/19
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do diagnostyki laboratoryjnej wraz z dzierżawą urządzeń. Przedmiot zamówienia podzielny jest na 11 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) określono w formularzach asortymentowo-cenowych, które stanowią załączniki nr 2.1-2.11 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 129 673.80 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr I - Elektroforeza białek

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696200 Odczynniki do badania krwi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) określono w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2.1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr II - Panele do diagnostyki chorób autoimmunologicznych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696200 Odczynniki do badania krwi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) określono w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2.2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr III - Diagnostyka prątka gruźlicy

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696200 Odczynniki do badania krwi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) określono w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2.3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr IV - Oznaczanie interferonu gamma

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696200 Odczynniki do badania krwi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) określono w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2.4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr V - Odczynniki chemiczne

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) określono w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2.5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr VI - Parafina histologiczna

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) określono w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2.6 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr VII - Spirytus skażony do patomorfologii

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) określono w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2.7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr VIII - Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
33696200 Odczynniki do badania krwi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) określono w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2.8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Oprogramowanie w języku polskim / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Jednorazowe końcówki do dozowania prób pacjentów / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość zdalnej diagnostyki analizatora przez Internet / Waga: 5 %
Cena - Waga: 85 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr IX - Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
33696200 Odczynniki do badania krwi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) określono w Formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2.9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość zdalnej diagnostyki analizatora przez Internet / Waga: 3 %
Kryterium jakości - Nazwa: Automatyczne rozcieńczanie prób badanych po przekroczeniu liniowości / Waga: 3 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wszystkie odczynniki gotowe do użycia bez konieczności łączenia składników / Waga: 3 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wszystkie odczynniki do oznaczeń biochemicznych (z wyłączeniem kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych) pochodzą od jednego producenta / Waga: 3 %
Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość dokładania odczynników bez konieczności zmiany trybu pracy analizatora / Waga: 3 %
Cena - Waga: 85 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr X - Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
33696200 Odczynniki do badania krwi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) określono w Formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2.10 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Mośliwość skorygowania płytek w kanale optycznym (do 3% oznaczeń) / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Pomiar frakcji atypowych limfocytów wyrażony w wartościach bezwzględnych oraz względnych / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Oprogramowanie w języku polskim / Waga: 5 %
Cena - Waga: 85 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr XI - Dzierżawa urządzenia do diagnostyki immunohisto/cyto/chemicznej i Her2 wraz z dostawą odczynników

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
33696300 Odczynniki chemiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) określono w Formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2.11 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jednakowa cena wszystkich oznaczeń immunohisto/cyto/chemicznych w przeliczeniu na 1 test / 1 oznaczenie (dot. poz. nr 1 Tabeli A) / Waga: 3 %
Kryterium jakości - Nazwa: System składający się z nie więcej niż 2 aparatów / Waga: 3 %
Kryterium jakości - Nazwa: Oprogramowanie w języku polskim / Waga: 3 %
Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość wykorzystania barwień w metodzie manualnej, bez potrzeby dalszej optymalizacji protokołów / Waga: 3 %
Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość skanowania barkodów odczynników i preparatów poza urządzeniem / Waga: 3 %
Cena - Waga: 85 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 088-210578
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Pakiet nr I - Elektroforeza białek

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Biameditek Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Elewatorska 58
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-620
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@biameditek.pl
Tel.: +48 856645200
Adres internetowy: https://biameditek.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 36 697.72 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 37 713.60 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Pakiet nr II - Panele do diagnostyki chorób autoimmunologicznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Biomar Diagnostyka Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jagodowa 11
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 44-110
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@bio-mar.com.pl
Tel.: +48 322378627
Adres internetowy: http://www.bio-mar.com.pl.
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 70 983.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 38 102.40 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Pakiet nr III - Diagnostyka prątka gruźlicy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Osmańska 14
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-823
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@bd.com
Tel.: +48 223771100
Adres internetowy: http://www.bd.com/pl/
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 67 988.84 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 72 980.35 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Pakiet nr IV - Oznaczanie interferonu gamma

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Q4Lab Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Stępińska 22/30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-739
Państwo: Polska
E-mail: arkadiusz.piechal@alab.com.pl
Tel.: +48 223496010
Adres internetowy: http://www.q4lab.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 38 209.73 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 42 655.68 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Pakiet nr V - Odczynniki chemiczne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Pakiet nr VI - Parafina histologiczna

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Elektro Med Grzegorz Pałkowski
Adres pocztowy: ul. Zabierzowska 11
Miejscowość: Niepołomice
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-005
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@elektromed.pl
Tel.: +48 122889140
Adres internetowy: http://www.elektromed.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 17 626.60 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Część nr: 7
Nazwa:

Pakiet nr VII - Spirytus skażony do patomorfologii

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8
Część nr: 8
Nazwa:

Pakiet nr VIII - Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bobrowiecka 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-728
Państwo: Polska
E-mail: dzial.przetargow@roche.com
Tel.: +48 224815555
Adres internetowy: http://www.roche.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 484 448.28 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 309 001.73 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 9
Część nr: 9
Nazwa:

Pakiet nr IX - Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bobrowiecka 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-728
Państwo: Polska
E-mail: dzial.przetargow@roche.com
Tel.: +48 224815555
Adres internetowy: http://www.roche.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 527 874.01 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 492 454.02 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 10
Część nr: 10
Nazwa:

Pakiet nr X - Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Horiba ABX Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Puławska 182
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-670
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia-med.pl@horiba.com
Tel.: +48 226732022
Adres internetowy: http://horiba-abx.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 158 025.85 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 171 083.67 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 11
Część nr: 11
Nazwa:

Pakiet nr XI - Dzierżawa urządzenia do diagnostyki immunohisto/cyto/chemicznej i Her2 wraz z dostawą odczynników

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Perlan Diagnostics Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Świętojańska 134
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 81-404
Państwo: Polska
E-mail: order.pl@perlan.com.pl
Tel.: +48 586611879
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 674 624.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 682 668.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie PLN:

Pakiet nr I - 754,00

Pakiet nr II - 1 533,00

Pakiet nr III - 1 454,00

Pakiet nr IV - 895,00

Pakiet nr V - 631,00

Pakiet nr VI - 678,00

Pakiet nr VII - 455,00

Pakiet nr VIII - 31 736,00

Pakiet nr IX - 11 447,00

Pakiet nr X - 3 443,00

Pakiet nr XI - 14 088,00

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019