Leveringen - 385028-2019

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Elorrio: Elektriciteit

2019/S 156-385028

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ayuntamiento de Elorrio
P4803900B
Herriko Plaza, 1
Elorrio
48230
Spanje
Contactpersoon: Maria Lourdes Valenciaga Sarraoa
Telefoon: +34 946582712
E-mail: lvalenciaga@elorrio.eus
Fax: +34 946583287
NUTS-code: ES213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.elorrio.eus

Adres van het kopersprofiel: http://www.elorrio.eus/es-ES/Ayuntamiento/Secretaria/Perfil_contratante/Paginas/default.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de energía eléctrica

Referentienummer: 182798
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de energía eléctrica a los distintos puntos de consumo de los que es titular el Ayuntamiento de Elorrio, mediante fuentes de producción energéticas renovables y seguras tanto para las personas como para las poblaciones.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 241 239.67 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES213
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de energía eléctrica a los distintos puntos de consumo de los que es titular el Ayuntamiento de Elorrio, mediante fuentes de producción energéticas renovables y seguras tanto para las personas como para las poblaciones.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Asistencia técnica / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 095-229120
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Suministro de energía eléctrica

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Goiener S. COOP.
F75074872
C/ Mallutz Industrialdea, 18, oficina 3
Ordizia
20240
Spanje
NUTS-code: ES212
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 291 900.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Órgano Aministrativo de Resolución de Recursos Contractuales
C/ Donostia-San Sebastian, 1
Vitoria-Gasteiz
01010
Spanje
E-mail: oarc@ej-gv.es
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Secretaría del Ayuntamiento de Elorrio
Herriko Plaza, s/n
Elorrio
48230
Spanje
Telefoon: +34 946582712
E-mail: elorrio@elorrio.eus
Fax: +34 946583287

Internetadres: www.elorrio.eus

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019