Leveringen - 385028-2019

14/08/2019    S156

Spanje-Elorrio: Elektriciteit

2019/S 156-385028

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ayuntamiento de Elorrio
Nationaal identificatienummer: P4803900B
Postadres: Herriko Plaza, 1
Plaats: Elorrio
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Postcode: 48230
Land: Spanje
Contactpersoon: Maria Lourdes Valenciaga Sarraoa
E-mail: lvalenciaga@elorrio.eus
Telefoon: +34 946582712
Fax: +34 946583287
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.elorrio.eus
Adres van het kopersprofiel: http://www.elorrio.eus/es-ES/Ayuntamiento/Secretaria/Perfil_contratante/Paginas/default.aspx
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de energía eléctrica

Referentienummer: 182798
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 241 239.67 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES213 Bizkaia

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 095-229120

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Suministro de energía eléctrica

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Goiener S. COOP.
Nationaal identificatienummer: F75074872
Postadres: C/ Mallutz Industrialdea, 18, oficina 3
Plaats: Ordizia
NUTS-code: ES212 Gipuzkoa
Postcode: 20240
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 291 900.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019