Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Diensten - 38504-2018

27/01/2018    S19

België-Brussel: Bijstand bij het biogeografische proces van Natura 2000

2018/S 019-038504

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: BU 9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bijstand bij het biogeografische proces van Natura 2000

Referentienummer: ENV.D.3/SER/2017/0010
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De algemene doelstelling van deze opdracht is het verlenen van bijstand aan de Commissie bij de tenuitvoerlegging en verdere ontwikkeling van het biogeografische proces van Natura 2000 (zie http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/seminars_en.htm). Dit omvat in het bijzonder de organisatie van vergaderingen van het stuurcomité en Natura 2000-seminars, de tenuitvoerlegging van een biogeografisch netwerkprogramma van Natura 2000, de samenstelling van wetenschappelijke achtergrondinformatie met betrekking tot het proces alsook het onderhoud van het webgebaseerde communicatieplatform van Natura 2000 (zie: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 886 935.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

extra muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De specifieke taken van de contractant worden als volgt samengevat:

— ondersteuning bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen van de stuurcomités van het biogeografische proces van Natura 2000, met inbegrip van de voorbereiding van vergaderdocumenten en presentaties,

— ondersteuning bij de voorbereiding en organisatie en het faciliteren van Natura 2000-seminars, met inbegrip van de logistieke voorbereiding van de seminars in nauwe samenwerking met de gastorganisatie of het gastland, de voorbereiding van vergaderdocumenten en presentaties en het faciliteren van de werkgroep- of plenaire vergaderingen in nauwe samenwerking met de respectievelijke voorzitters,

— faciliteren van de tenuitvoerlegging van thematische netwerkevenementen als onderdeel van het biogeografische netwerkprogramma van Natura 2000, met als doel het verbeteren van de samenwerking tussen lidstaten, regio‘s en geïnteresseerde organisaties met betrekking tot het beheer van Natura 2000,

— verzamelen en ter beschikking stellen van wetenschappelijke en technische achtergrondinformatie ten behoeve van Natura 2000-seminars en het biogeografische netwerkprogramma van Natura 2000.

— enkelvoudige opdracht van 36 maanden.

— openbare oproep tot inschrijving — dienstenovereenkomst.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 20
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dit was eerder bekendgemaakt in vooraankondiging in PB S 44 - 079856 „Bijstand voor het biogeografische proces Natura 2000“ en met een begroting van 900 000 EUR.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 112-224717
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07.0202/2017/768039/SER/ENV.D.3
Benaming:

Bijstand bij het biogeografische proces van Natura 2000

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting Wageningen Research
Postadres: PO Box 47, Droevendaalsesteeg 3
Plaats: Wageningen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6700 AA
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC)
Postadres: Ady Endre ut 9-11
Plaats: Szentendre
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 2000
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nature Bureau Limited
Postadres: 36 Kingfisher Court, Hambridge Road
Plaats: Newbury
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: RG14 5SJ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Estonian University of Life Sciences
Postadres: 1, Kreutzwaldi Str
Plaats: Tartu
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 51014
Land: Estland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TERRA ecogest SL
Postadres: C/Rufino Sanchez 83, B-9
Plaats: Las Matas
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 28290
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mãe d'água, Lda
Postadres: R. Illha de S. Jorge 4B
Plaats: Queijas
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 2790-361
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 900 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 886 935.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 2 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

2 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e) en f) van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening nr. 2015/1929 van 30.10.2015 van het Financieel Reglement, kan de aanbestedende dienst, gedurende de periode van 3 jaar na de sluiting van de initiële overeenkomst, gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht), in geval van nieuwe diensten of werken die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan een initiële opdracht werd gegund, mits deze diensten of deze werken overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van de oorspronkelijke opdracht die na de bekendmaking van een aankondiging van opdracht werd gegund, onder de in lid 4 van artikel 134 gestelde voorwaarden.

Gelieve op te merken dat dit al eerder werd bekendgemaakt in vooraankondiging in PB S 44 — 079856 van 3.3.2017met als titel „Bijstand voor het biogeografische proces Natura 2000“.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten waarop deze klacht is gebaseerd te weten bent gekomen, een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Een dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de periode voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/01/2018