Leveringen - 385047-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Pleven: Elektriciteit

2019/S 156-385047

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rayonna zdravnoosiguritelna kasa — Pleven
Nationaal identificatienummer: 1218582201567
Postadres: ul. „Knyaz Aleksandar Batenberg I“ No. 7
Plaats: Pleven
NUTS-code: BG314
Postcode: 5800
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Dots. d-r Penka Stefanova, d.m.; Venelina Petkova-Hristova
E-mail: pleven@nhif.bg
Telefoon: +359 64882511/+359 64882572
Fax: +359 64803599

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.nhif.bg

Adres van het kopersprofiel: www.nhif.bg/web/guest/1791

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК — Плевен“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обекта на възложителя на свободния пазар на електроенергия и да извърши пълната процедура по регистрацията. Включване на възложителя, като непряк член на балансиращата група на изпълнителя, съгласно ПТЕЕ, без възложителят да заплаща такса за регистрация и участие. Енергиен мониторинг — прогнозиране на количествата потребена електрическа енергия за обектите на възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО, както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и ПИКЕЕ. Доставка на необходимите количества нетна активна електрическа енергия на страна ниско напрежение, посочени в документацията, с възможни отклонения за повишаване или понижаване на количествата.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314
Voornaamste plaats van uitvoering:

Обектите на РЗОК — Плевен, потребители на електрическа енергия, подробно описани в документацията по обществената поръчка.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:

1. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обекта на възложителя на свободния пазар на електроенергия и да извърши пълната процедура по регистрацията;

2.Включване на възложителя, като непряк член на балансиращата група на изпълнителя, съгласно ПТЕЕ, без възложителят да заплаща такса за регистрация и участие;

3. Енергиен мониторинг — прогнозиране на количествата потребена електрическа енергия за обектите на възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО, както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно горепосочените нормативни документи;

4. Доставка на необходимите количества нетна активна електрическа енергия на страна ниско напрежение, посочени в т. 3, с възможни отклонения за повишаване или понижаване.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 068-158996
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

На основание чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019