Leveringen - 385056-2019

14/08/2019    S156

Polen-Bochnia: Medische verbruiksartikelen

2019/S 156-385056

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
Postadres: ul. Krakowska 31
Plaats: Bochnia
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Postcode: 32-700
Land: Polen
E-mail: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl
Telefoon: +48 146153233
Fax: +48 146153234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpital-bochnia.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu jednorazowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Referentienummer: DZ-271-1-21/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego (dalej jako Towar) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

Przedmiot Zamówienia został podzielony na 49 pakietów

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 746 533.64 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 1 - Igły, strzykawki

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Igła do punkcji 1,8 x 40-50 op. 2 100

2. Igła do punkcji 2,1 x 40-50 op. 2 100

3. Igła iniekcyjna 0,45 x 16 op. 1 100

4. Igła iniekcyjna 0,5 X 25 op. 285 100

5. Igła iniekcyjna 0,6 X 30 op. 57 100

6. Igła iniekcyjna 0,7 X 30 op. 116 100

7. Igła iniekcyjna 0,8 X 40 op. 762 100

8. Igła iniekcyjna 0,9 X 40 op. 580 100

9. Igła iniekcyjna 1,1 X 40 op. 31 100

10. Igła iniekcyjna 1,2 X 40 op. 818 100

11. Igła tępa z filtrem 1,2 x 40 op. 66 100

12. Przyrząd do przetaczania krwi x szt. 2 613 1

13. Przyrząd do przetaczania płynów x szt. 88 1

14. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych x szt. 104 625 1

15. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych BURSZTYNOWY do leków światłoczułych x szt. 200 1

16. Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi x szt. 1 1

17. Strzykawka do pomp infuzyjnych I 50ml szt. 1 175 1

18. Strzykawka do pomp infuzyjnych II 20 ml op. 1 120

19. Strzykawka do pomp infuzyjnych III 10 ml op. 1 100

20. Strzykawka do pomp infuzyjnych 50 ml szt. 3 985 1

21. Strzykawka do pomp infuzyjnych, bursztynowa 50 ml szt. 8 075 1

22. Strzykawka do TBC 1 ml op. 34 100

23. Strzykawka dwuczęściowa 2 ml op. 434 100

24. Strzykawka dwuczęściowa 5 ml op. 825 100

25. Strzykawka dwuczęściowa 10 ml op. 768 100

26. Strzykawka dwuczęściowa 20 ml op. 823 100

27. Strzykawka insulinowa 1 ml op. 1 100

28. Strzykawka Janeta 100 ml szt. 3 837 1

29. Strzykawka trzyczęściowa 3 ml op. 1 100

30. Strzykawka trzyczęściowa 5 ml op. 1 100

31. Strzykawka trzyczęściowa 10 ml op. 1 100

32. Strzykawka trzyczęściowa 20 ml op. 1 100

33. Strzykawka trzyczęściowa bursztynowa 20 ml op. 1 50

34. Zestaw do szybkiej infuzji krwi i płynów pojemność 500 ml szt. 1 1

35. Zestaw do transfuzji wymiennej noworodków x szt. 1 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 1 - Igły, strzykawki 2 200,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 2 - Rękawice niesterylne

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Rękawice winylowe (***) M op. 35 100

2. L op. 82 100

3. Rękawice lateksowe niesterylne bezpudrowe (***) S op. 10 100

4. M op. 1034 100

5. L op. 253 100

6. Rękawice nitrylowe bezpudrowe (***) S op. 2 541 100

7. M op. 10 173 100

8. L op. 5 457 100

9. XL op. 202 100

10. Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń (***) S,M,L op. 160 100

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 2 - Rękawice niesterylne 3 500,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 3 - Rękawice sterylne, sekcyjne

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary

1. 2. 3. 4. 5.

1. Rękawice diagnostyczne sekcyjne (***) Nr 8 para 50

2. Rękawice ginekologiczne (***) Nr S para 10

3. Nr M para 10

4. Nr L para 10

5. Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe bezpudrowe niechlorowane (***) Nr 6,0 para 2 600

6. Nr 6,5 para 6 200

7. Nr 7,0 para 8 600

8. Nr 7,5 para 8 150

9. Nr 8,0 para 4 300

10. Nr 8,5 para 500

11. Rękawice chirurgiczne, system podwójnego zakładania (***) Nr 6,0 para 50

12. Nr 6,5 para 50

13. Nr 7,0 para 100

14. Nr 7,5 para 150

15. Nr 8,0 para 50

16. Nr 8,5 para 50

17. Rękawice chirurgiczne (***) Nr 6,5 para 250

18. Nr 7,0 para 450

19. Nr 7,5 para 1 500

20. Nr 8,0 para 50

21. Nr 8,5 para 50

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio:Pakiet nr 3 - Rękawice sterylne, sekcyjne 800,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 4 - Rękawice do ochrony przed promieniami RTG

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego)

1. 2. 3. 4. 5.

1. Rękawice przeznaczone do ochrony przed promieniami rentgenowskimi 6,5 - 9 para 10

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio:

Pakiet nr 4 - Rękawice do ochrony przed promieniami RTG 20,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 5 - Opakowania na zużyte igły i strzykawki

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary

1. 2. 3. 4. 5.

1. Pojemniki jednorazowego użytku na odpady medyczne 10 L szt. 10 346

2. 5 L szt. 2 897

3. "2 L

Wys. 20-23 cm,

Średnica górna 12-12,5 cm,

Średnica dolna 10,5-11 " szt. 3 059

4. "2 L

Wys. 20 cm

Średnica. górna 9,5 cm,

Średnica dolna 12,5 cm,

Średnica otworu wrzutowego

Zamykanego na klips 4,0 cm

" szt. 845

5. "1 L

Wys. 16 cm,

Średnica górna 9,5 cm,

Średnica dolna 9,5 cm,

Średnica otworu wrzutowego

Zamykanego na klips 4,5 cm" szt. 668

6. "1 L

Wysokość 12-13 cm,

Średnica górna 11-12 cm,

Średnica dolna 10-11" szt. 502

7. "20 L

Otwór o średnicy

Minimum 16 cm" szt. 10

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 5 - Opakowania na zużyte igły i strzykawki 1 300,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 6 - Ginekologiczny sprzęt jednorazowego użytku

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego (ilość szt./ml)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Wziernik ginekologiczny (***) "S" 82 x 24 mm szt. 3 000 1

"M" 82 x 26,5 mm szt. 7 200 1

"L" 82 x 33 mm szt. 100 1

2. Szpatułka ginekologiczna x op. 15 100

3. Szczoteczka do wykonywania próbek cytologicznych (***) x op. 21 100

4. Szczoteczka do pobierania wymazu cytologicznego i bakteriologicznego z endometrium x szt. 300 1

5. Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych x op. 1 100

6. Utrwalacz do preparatów cytologicznych pojemność 150 ml op. 25 150

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 6 - Ginekologiczny sprzęt jednorazowego użytku 400,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 7 - Akcesoria do drenażu

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Stapler do zszycia skóry szt. (1 szt. staplera= 35 szt. zszywek) 120 1

2. Zestawy drenażowe do klatki piersiowej x zestaw 46 1

3. Worek wymienny na wydzielinę do zestawu drenażowego z poz. 2 x szt. 10 1

4. Zestaw drenażowy do klatki piersiowej dla noworodków x zestaw 1 1

5. Worek wymienny na wydzielinę do zestawu drenażowego z poz. 4 x szt. 5 1

6. Dren łączący do kontrolowanego odsysania średnica 6 mm dł 200 cm szt. 832 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 7 - Akcesoria do drenażu 300,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 8 - Akcesoria do drenażu i odsysania

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Dren brzuszny, silikonowy 22F, 24F, 26F, 27F, 28F, 30F, 32F szt. 140 1

2. Dren T-Kehr CH12, CH14, CH16, CH18, CH20, CH22 szt. 16 1

3. Kateter do odsysania ran z otworami bocznymi CH12, CH14, CH16, CH18, CH20, CH22 szt. 528 1

4. Dren do embolektomii Fogartyego, 5F/80 szt. 3 1

5. Dren tlenowy łączący 210 cm szt. 314 1

6. Dren do końcówek do odsysania 7,0/10,0 mb 1 290 1

7. Dren wielokanalikowy 45 mm szt. 1 1

8. Zgłębnik żołądkowy - 80cm CH 14 szt. 1 1

9. CH 16 szt. 32 1

10. CH 18 szt. 99 1

11. CH 20 szt. 195 1

12. CH 22 szt. 224 1

13. CH 24 szt. 238 1

14. CH 26 szt. 81 1

15. CH 28 szt. 96 1

16. CH 30 szt. 11 1

17. CH 32 szt. 5 1

18. CH 6 szt. 1 1

19. CH 8 szt. 1 1

20. CH 10 szt. 2 1

21. CH 12 szt. 8 1

22. Zgłębnik żołądkowy - 125cm CH 16-CH 22 szt. 5 1

23. Butelka Redona do odsysania ran 200 ml szt. 1 167 1

24. 400 ml szt. 528 1

25. Dren do odsysania pola operacyjnego z zakrzywioną końcówką, z kontrolą siły ssania CH -24 min. 200cm szt. 26 1

26. Dren do odsysania pola operacyjnego z zakrzywioną końcówką CH-24 min. 200cm szt. 684 1

27. Worek do zbiórki żółci sterylny 350 ml szt. 10 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio:Pakiet nr 8 - Akcesoria do drenażu i odsysania 300,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 9 - Akcesoria do zespoleń jelitowych

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Stapler liniowy poprzeczny do zespoleń jelitowych 75 mm szt. 10 1

2. Stapler okrężny do zespoleń jelitowych 29 mm, 32 mm szt. 4 1

3. Stapler liniowy tnący do zespoleń jelitowych szt. 39 1

4. Ładunek do stapera z poz.3 75 mm, 100 mm szt. 39 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 9 - Akcesoria do zespoleń jelitowych 400,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 10 - Akcesoria do zespoleń jelitowych II

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Endostapler do zespoleń jelitowych 340mm szt. 2 1

2. Ładunek do endostapera z poz.1 60 mm szt. 4 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 10 - Akcesoria do zespoleń jelitowych II 90,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 11 - Akcesoria do znieczuleń, kaniulacji i drenażu

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 22G/90 szt. 40 1

2. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 26G/90 szt. 310 1

3. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 18 G/ 90 szt. 60 1

4. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 5F/20 szt. 5 1

5. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7F/20 szt. 40 1

6. Prowadnik stalowy J 0,35/60 cm szt. 5 1

7. Kateter do drenażu klatki piersiowej z troakarem 24F szt. 14 5

8. Kateter do drenażu klatki piersiowej z troakarem 28F szt. 27 1

9. Zestaw drenażowy przezskórny z cewnikiem 9F/26 szt. 11 1

10. Zestaw drenażowy przezskórny z cewnikiem 6F/26 szt. 7 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 11 - Akcesoria do znieczuleń, kaniulacji i drenażu 140,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 12 - Kaniule, kraniki, igły bezpieczne, igły do penów, zamknięte systemy

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia (***) Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Igły do iniekcji 21 G 1 1/2 ''(0,8 x 40 mm) szt. 100 1

2. Igły do iniekcji 20 G1 1/2''(0,9 x 40mm) szt. 100 1

3. Igły do iniekcji 22 G 1 1/4'' (0,7 x 30mm) szt. 100 1

4. Igły do iniekcji 25 G 1'' (0,5 x25 mm) szt. 100 1

5. Strzykawki wypełnione fizjologicznym roztworem soli 10 ml szt. 60 1

6. Strzykawki wypełnione fizjologicznym roztworem soli 3 ml szt. 24 630 1

7. Igły do penów 8 mm x 0,30 mm 30G szt. 7 000 1

8. Kaniula obwodowa dożylna bez dodatkowego portu iniekcyjnego 26 G szt. 250 1

9. Kaniula dotętnicza 20G/1,1mm x 45mm szt. 240 1

10. Kaniula obwodowa dożylna bez dodatkowego portu iniekcyjnego 24 G szt. 1 350 1

11. Kranik trójdrożny z przedłużaczem 7 cm xxxxxxxxxxx szt. 100 1

12. Kranik trójdrożny z przedłużaczem 25 cm xxxxxxxxxxx szt. 100 1

13. Kranik trójdrożny xxxxxxxxxxx szt. 1 872 1

14. Rampa do infuzji z pięcioma kranikami xxxxxxxxxxx szt. 50 1

15. Korki do kaniuli xxxxxxxxxxx szt. 35 766 1

16. Zamknięty system dostępu naczyniowego xxxxxxxxxxx szt. 450 1

17. Zamknięty system dostępu naczyniowego xxxxxxxxxxx szt. 14 950 1

18. Kaniula obwodowa dożylna bezpieczna 18 G szt. 3 500 1

19. Kaniula obwodowa dożylna bezpieczna 20 G szt. 18 000 1

20. Kaniula obwodowa dożylna bezpieczna 22 G szt. 7 750 1

21. Strzykawki doustne do podawanie leków 3 ml szt. 5 200 1

22. Strzykawki doustne do podawanie leków 5 ml szt. 1 900 1

23. Kaniula obwodowa dożylna bezpieczna 17G szt. 50 1

24. Kaniula obwodowa dożylna bezpieczna 16G szt. 150 1

25. Strzykawka 3-częściowa typu luer-lock 20 ml szt. 120 1

26. Strzykawka 3-częściowa typu luer-lock do leków światłoczułych 10 ml szt. 100 1

27. Kaniula obwodowa dożylna bezpieczna 24 G szt. 500 1

28. Kaniula obwodowa dożylna bezpieczna 18 G szt. 1 500 1

29. Kaniula obwodowa dożylna bezpieczna 20 G szt. 8 000 1

30. Kaniula obwodowa dożylna bezpieczna 22 G szt. 3 000 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio:

Pakiet nr 12 - Kaniule, kraniki, igły bezpieczne, igły do penów, zamknięte systemy 4 600,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 13 - Cewniki, maski tlenowe, elektrody do stymulacji serca, sonda

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, długość 33 cm CH 4 szt. 27 1

2. Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, długość 40 cm CH 6 - CH 10 szt. 1 650 1

3. Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, długość 60 cm CH 12 - CH 20 szt. 12 490 1

4. Cewnik do żyły pępowinowej Fr 2,5 i F 3,5 szt 3 1

5. Cewnik Foleya silikonowany, dwudrożny CH 6 szt. 7 1

6. CH 8 szt. 10 1

7. CH 10 szt. 2 1

8. Cewnik Foleya dwudrożny z balonikiem CH 12 - CH 22 szt. 4 934 1

9. Cewnik Foleya dwudrożny z balonikiem CH 18 - CH20 szt. 10 1

10. Cewnik Nelaton długość 40 cm CH 4 - CH 18 szt. 93 1

11. Cewnik Pezzer silikonowany, CH 30 szt. 2 1

12. Cewnik Tieman długość 40 cm CH 10 - CH 18 szt. 77 1

13. Kanka doodbytnicza CH 16/200 mm szt. 297 1

14. CH 24/400 mm szt. 10 1

15. CH 18/400 mm szt. 10 1

16. Cewnik do podawania tlenu przez nos 2,1 m -2,2 m szt. 1 870 1

17. Cewnik do karmienia noworodków przez nos, CH4-CH8-CH6-CH10 szt. 300 1

18. Cewnik do podawania tlenu przez nos - pediatryczny szt. 10 1

19. Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem typ OS/10 szt. 2 672 1

20. Maska do podawania tlenu dla dzieci z drenem M szt. 42 1

21. Maska aerozolowa z nebulizatorem szt. 5 930 1

22. Ustnik aerozolowy z nebulizatorem szt. 100 1

23. Maska aerozolowa z nebulizatorem OS/8 szt. 1 686 1

24. Maska tlenowa dla dorosłych z workiem szt. 571 1

25. Maska tlenowa dla dzieci z workiem. szt. 44 1

26. Przestrzeń martwa szt. 10 1

27. Sterylna sonda sengstakena do tamponady krwawienia z przełyku CH18 szt. 23 1

28. Zestaw do konikotomii dla dorosłych szt 1 1

29. Zestaw do konikotomii dla dzieci szt 1 1

30. Zestaw do konikopunkcji dla dzieci szt 1 1

31. Worek do zbiórki moczu z odpływem (drenem) do użytku 7 dniowego 2 l szt 500 1

32. Worek do dobowej zbiórki moczu z odpływem (drenem) 2 l szt. 13 250 1

33. Worek do godzinowej zbiórki moczu 2 l szt. 1 1

34. Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną szt. 3 1

35. Zatyczka do cewnika uniwersalna xxxxxxxxxxx szt. 899 1

36. Maska krtaniowa jednorazowego użytku do wentylacji noworodka Nr 1 szt. 8 1

37. Maska krtaniowa jednorazowego użytku do wentylacji pacjenta Nr 2 szt. 5 1

38. Nr 2 ½ szt. 1 1

39. Nr 3 szt. 30 1

40. Nr 4 szt. 95 1

41. Nr 5 szt. 31 1

42. Maska ochronna dla personelu szt. 38 1

43. Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii PEG CH 18/40cm szt. 11 1

44. Filtr do wkłucia centralnego dla noworodków do żywienia pozajelitowego 0,2 μm, 1,2μm szt. 130 1

45. Cewnik do podawania tlenu przez nos - NOWORODKOWY 2,0 m - 2,1m szt. 85 1

46. Maska krtaniowa jednorazowego użytku do wentylacji noworodka Nr 1½ szt. 1 1

47. Cewnik dla wcześniaków, noworodków, niemowląt i dzieci do przewlekłego dostępu żylnego 2 Fr/24 G 30 cm szt. 5 1

48. 3 Fr/24 G 15 cm szt. 5 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 13 - Cewniki, maski tlenowe, elektrody do stymulacji serca, sonda 2 100,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 14 - Akcesoria do intubacji i tracheostomii

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Rurka intubacyjna z otworem Murphiego Nr 2,5 szt. 15 1

2. Nr 3 szt. 10 1

3. Nr 3,5 szt. 23 1

4. Rurka intubacyjna z otworem Murphiego i mankietem Nr 4 szt. 11 1

5. Nr 4,5 szt. 1 1

6. Nr 5 szt. 9 1

7. Nr 5,5 szt. 15 1

8. Nr 6 szt. 8 1

9. Nr 6,5 szt. 1 1

10. Nr 7 szt. 267 1

11. Nr 7,5 szt. 275 1

12. Nr 8 szt. 269 1

13. Nr 8,5 szt. 52 1

14. Nr 9 szt. 27 1

15. Nr 9,5 szt. 1 1

16. Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym Nr 5,0 szt. 1 1

17. Nr 5,5 szt. 1 1

18. Nr 6,0 szt. 1 1

19. Nr 6,5 szt. 1 1

20. Nr 7 szt. 17 1

21. Nr 7,5 szt. 16 1

22. Nr 8 szt. 37 1

23. Nr 8,5 szt. 1 1

24. Nr 9 szt. 1 1

25. Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym Nr 6 szt. 1 1

26. Nr 6,5 szt. 1 1

27. Nr 7,0 szt. 1 1

28. Nr 7,5 szt. 1 1

29. Nr 8,0 szt. 4 1

30. Nr 8,5 szt. 1 1

31. Nr 9,0 szt. 12 1

32. Nr 9,5 szt. 1 1

33. Rurka Guedala Nr 0 0 0 szt. 17 1

34. Nr 0 0 szt. 23 1

35. Nr 0 szt. 4 1

36. Nr 1 szt. 6 1

37. Nr 2 szt. 85 1

38. Nr 3 szt. 98 1

39. Nr 4 szt. 55 1

40. Nr 5 szt. 15 1

41. Rurka tracheostomijna foniatryczna z mankietem - zestaw Nr 7 szt. 1 1

42. Nr 8 szt. 1 1

43. Dwukanałowa dotchawicza rurka do podawania surfaktantu Nr 2,0 szt. 10 1

44. Nr 2,5 szt. 10 1

45. Nr 3,0 szt. 1 1

46. Nr 3,5 szt. 1 1

47. Prowadnica do rurek intubacyjnych " 2,0 mm,

3,0 mm,

4,0 mm,

5,0 mm" szt. 116 1

48. Uchwyt Thomas tube holder szt 32 1

49. Uchwyt Thomas tube holder szt 5 1

50. Tasiemka mocująca szt. 140 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 14 - Akcesoria do intubacji i tracheostomii 170,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 15 - Klipsy do klipsownicy

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Klipsy do klipsownicy x op. 100 1 op.= 1 magazynek = 6 szt klipsów

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio:

Pakiet nr 15 - Klipsy do klipsownicy 80,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 16 - Zestaw do tracheostomii przezskórnej

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Zestaw do tracheostomii przezskórnej 7,0 mm, zestaw 2 1

2. Zestaw do tracheostomii przezskórnej 8,0 mm, zestaw 2 1

3. Zestaw do tracheostomii przezskórnej 7,0 mm PEAN, zestaw 1 1

4. Zestaw do tracheostomii przezskórnej 9,0 mm, zestaw 2 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 16 - Zestaw do tracheostomii przezskórnej 80,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 17 - Akcesoria i środki do pielęgnacji stomii

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego (ilość szt./g)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Pasta stosowana w zmianach skórnych wokół stomii pojemność 60 g 1 op. = 60g. 19 60

2. Puder pojemność 25 g 1 op. = 25g. 1 25

3. Worki stomijne jednoczęściowe przeźroczyste op. 60 1

4. Worki stomijne jednoczęściowe beżowe op. 70 1

5. Worek urostomijny z kranikiem pojemność 390 ml op. 30 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 17 - Akcesoria i środki do pielęgnacji stomii 50,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 18 - Zestaw do pomp, wapno granulowane

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego (ilość szt./kg)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Zestaw uniwersalny do pomp do infuzyjnych x szt. 700 1

2. Wapno granulowane (1 op.=4,5 kg) op. 12 4,5

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 18 - Zestaw do pomp, wapno granulowane 500,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 19 - Układy oddechowe i akcesoria wspomagające oddychanie

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Filtry antybakteryjne i antywirusowe, mechaniczne, z harmonijkową membraną filtrującą x szt. 1 675 1

2. Filtry antybakteryjne i antywirusowe, mechaniczne x szt. 1 725 1

3. Filtr oddechowy dla noworodka x szt. 25 1

4. Urządzenie oddechowe HME sztuczny nos dla pacjentów po tracheostomii x szt. 900 1

5. Obwód anestezjologiczny z workiem x szt. 480 1

6. Jednorazowy obwód oddechowy dla dorosłych do respiratora x szt. 200 1

7. Zestaw do nebulizacji dla dorosłych z pojemnikiem na lek oraz łącznikiem T x szt. 100 1

8. Łącznik rozciągliwy ze złączem kątowym podwójnie obrotowym x szt. 1 675 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 19 - Układy oddechowe i akcesoria wspomagające oddychanie 1 300,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 20 - Układy oddechowe i akcesoria wspomagające oddychanie II

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary

1. 2. 3. 4. 5.

1. Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych do respiratora x szt. 5

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 20 - Układy oddechowe i akcesoria wspomagające oddychanie II 10,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 21 - Układy oddechowe i akcesoria wspomagające oddychanie III

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary

1. 2. 3. 4. 5.

1. Jednorazowy układ pacjenta z zastawką oraz czujnikiem przepływu x szt. 48

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio:

Pakiet nr 21 - Układy oddechowe i akcesoria wspomagające oddychanie III 120,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 22 - Układy oddechowe i akcesoria wspomagające oddychanie IV

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary

1. 2. 3. 4. 5.

1. Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych do respiratora x szt. 10

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 22 - Układy oddechowe i akcesoria wspomagające oddychanie IV 20,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 23 - Rurki krtaniowe

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary

1. 2. 3. 4. 5.

1. Łącznik Y wielokrotny z portem do kontroli temperatury, szt. 1

2. Rurka krtaniowa LT- D Nr 1 5-12 kg szt 5

3. Rurka krtaniowa LT- D Nr 3 do 155 cm wzrostu szt 4

4. Rurka krtaniowa LT- D Nr 5 szt 6

5. Rurka krtaniowa LT- D Nr 4 od 155 cm - 180 cm wzrostu szt 7

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio:

Pakiet nr 23 - Rurki krtaniowe 40,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 24 - Akcesoria wspomagające karmienie niemowląt

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary

1. 2. 3. 4. 5.

1. Torebka do przeprowadzenia dezynfekcji parowej w kuchence mikrofalowej, x szt. 10

2. Kubeczek do podawania pokarmu niemowlęciu x szt. 10

3. Butelka do karmienia wcześniaków x szt 1160

4. Butelka do karmienia noworodków x szt. 320

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio:

Pakiet nr 24 - Akcesoria wspomagające karmienie niemowląt 70,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 25 - Akcesoria jednorazowego użytku do laparoskopii

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Woreczki na preparat X szt. 56 1

2. Igła VERESSA X szt. 5 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 25 - Akcesoria jednorazowego użytku do laparoskopii 40,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 26 - Akcesoria do spirometrii

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Głowica łącznik do pneumotachografu do spirometru x szt. 20 1

2. Ustnik do spirometru x szt. 1 400 1

3. Zacisk na nos x szt. 40 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio:Pakiet nr 26 - Akcesoria do spirometrii 70,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 27 - Torba na wymiociny

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Torba na wymiociny pojemność 1500ml szt. 7 650 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio:

Pakiet nr 27 - Torba na wymiociny 130,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 28 - Akcesoria do systemów ssących

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Wkład workowy jednorazowego użytku pojemność 1000ml szt. 1 080 1

2. Wkład workowy jednorazowego użytku pojemność 2000ml szt. 1 536 1

3. Wkład jednorazowy do przenośnego ssaka pojemność 1000ml szt. 1 1

4. Kanister pojemność 1000ml szt. 12 1

5. pojemność 2000ml szt. 20 1

6. Mocownik szynowy szt. 1 1

7. Łącznik zwężany szt. 1 1

8. Żel poj. 2 kg op 55 1

9. Zestaw do odsysania złożony z wkładu workowego 1000 ml i drenu łączącego pojemność wkładu workowego 1000ml op 185 1

10. Zestaw do odsysania złożony z wkładu workowego 2000 ml i drenu łączącego pojemność wkładu workowego 2000ml op 111 1

11. Uchwyt do mocowania drenów na szynie x szt. 3 1

12. Zawór x szt. 1 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio:Pakiet nr 28 - Akcesoria do systemów ssących 400,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 29- Akcesoria do laryngoskopów

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary

1. 2. 3. 4. 5.

1. Łyżki optyczne typ Macintosh - światłowód 1 szt 1

2. 2 szt 8

3. 3 szt 78

4. 4 szt 54

5. Łyżki Typ Miller - światłowód 0 0 szt 1

6. 0 szt 1

7. 1 szt 1

8. 2 szt 1

9. Łyżki Typ Macintosh / standard 2 szt 1

10. 3 szt 27

11. 4 szt 27

12. Łyżki Typ Miller - standard 0 szt 2

13. 1 szt 3

14. 2 szt 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio:

Pakiet nr 29- Akcesoria do laryngoskopów 70,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 30 - Akcesoria pomocnicze do nCPAP Infant Flow

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Jednorazowy układ oddechowy (Generator posiadający 4 dysze) x szt 35 1

2. Maseczka nosowa x szt 10 1

3. Czapeczka x szt 10 1

4. Mocowanie paskowe generatora x szt 5 1

5. Mocowanie do czujnika temperatury dla noworodków, x szt 100 1

6. Filtr powietrza do inkubatora 11cm x 11cm szt 1 1

7. Filtr powietrza F-4E 51cm x 17cm szt 1 1

8. Filtr powietrza F-6E 23,5cm x 15,5cm szt 2 1

9. Filtr bakteryjny x szt 20 1

10. Materacyk do inkubatora x szt 1 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 30 - Akcesoria pomocnicze do nCPAP Infant Flow 400,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 31 - Akcesoria pomocnicze do nCPAP Infant Flow II

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 31 - Akcesoria pomocnicze do nCPAP Infant Flow II 40,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 32 - Wkłady do strzykawki automatycznej

Perceel nr.: 32
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Wkłady do strzykawki automatycznej poj. 200 ml szt 1 350 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 32 - Wkłady do strzykawki automatycznej 500,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 33 - Akcesoria do pulsoksymetru w technologii Nellcor

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Czujnik steryny rozmiar <3 kg lub >30 kg masy pacjenta szt. 14 1

2. Czujnik steryny dla dzieci dla dzieci o wadze 3 - 20 kg szt. 4 1

3. Opaska do czujnika do pulsoksymetru Y dla noworodków x szt. 145 1

4. Opaska do czujnika do pulsoksymetru Y dla noworodków x szt. 45 1

5. Czujnik na palec dla dorosłych, dla dorosłych powyżej 30 kg szt. 14 1

6. Czujnik na palec dla dorosłych końcówka miękka dla dorosłych powyżej 30 kg szt. 1 1

7. Czujnik SPO2 dla dorosłych, klips dla dorosłych powyżej 30 kg szt. 3 1

8. Czujnik SPO2 klips na ucho dla dorosłych powyżej 30 kg szt. 1 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio:Pakiet nr 33 - Akcesoria do pulsoksymetru w technologii Nellcor 60,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 34 - Akcesoria do pulsoksymetru z technologią Masimo

Perceel nr.: 34
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Czujnik jednorazowego użytku do pomiaru saturacji* rozmiar 3 - 20 kg masy pacjenta szt. 12 1

2. rozmiar 10 - 50 masy pacjenta szt. 1 1

3. rozmiar <3 kg lub >40 kg masy pacjenta szt. 13 1

4. rozmiar 3 - 20 kg masy pacjenta szt. 10 1

5. rozmiar < 1 kg masy pacjenta szt. 1 1

6. rozmiar <3 kg lub >40 kg masy pacjenta szt. 10 1

7. rozmiar <3kg masy pacjenta szt. 1 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio:Pakiet nr 34 - Akcesoria do pulsoksymetru z technologią Masimo 70,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 35 - Akcesoria do fototerapii

Perceel nr.: 35
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary

1. 2. 3. 4. 5.

1. Okularki ochronne do fototerapii noworodków (***) obwód głowy 20-28 cm /Noworodki/ szt. 20

2. obwód głowy 30-38 cm /Noworodki/ szt. 140

3. obwód głowy 24-33 cm /Wcześniaki/ szt. 90

4. Prześcieradełko do łóżeczka do fototerapii x szt. 100

5. Nakładki jednorazowe na kocyk do fototerapii x szt. 100

6. Materacyk do łóżeczka do fototerapii x szt. 1

7. Kombinezon do fototerapii x szt. 3

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 35 - Akcesoria do fototerapii 200,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 36 - Akcesoria do fototerapii II

Perceel nr.: 36
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary

1. 2. 3. 4. 5.

1. Okularki ochronne do fototerapii noworodków 1 < 1000 g masy ciała szt. 90

2. 2 > 1000 g masy ciała szt. 140

3. Opatrunki ochronno -uszczelniające do CPAP 0 < 700 g masy ciała szt. 10

4. 1 - 700-1250 g masy ciała szt. 10

5. 2 - 1250-2000 g masy ciała szt. 10

6. 3 - 2000-3000 g masy ciała szt. 35

7. 4 > 3000 g masy ciała szt. 35

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 36 - Akcesoria do fototerapii II 80,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 37 - Akcesoria na blok operacyjny,

Perceel nr.: 37
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Zestaw do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego x zest. 105 1

2. Zestaw do toalety jamy ustnej x zest. 590 1

3. Sterylny jednorazowy uchwyt na noże chirurgiczne x szt. 10 1

4. Worek do liczenia gazików x szt. 400 1

5. Zestaw do liczenia igieł i utylizacji ostrzy x zest. 90 1

6. Ostrza wymienne do skalpeli Nr 10 op. 21 100

7. Nr 11 op. 33 100

8. Nr 12D op. 1 100

9. Nr 15 op. 8 100

10. Nr 20 op. 25 100

11. Nr 22 op. 1 100

12. Ostrza chirurgiczne z trzonkiem Nr 10 op. 100 10

13. Nr 11 op. 46 10

14. Nr 15 op. 125 10

15. Nr 20 op. 94 10

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio:Pakiet nr 37 - Akcesoria na blok operacyjny, 400,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 38 - Naczynia sanitarne jednorazowego użytku

Perceel nr.: 38
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego)

1. 2. 3. 4. 5.

1. Basen jednorazowy płaski (*) pojemność 1,3 -1,7 litra szt. 250

2. Podstawa basenu płaskiego (*) x szt. 1

3. Kaczka męska jednorazowa (*) x szt. 2

4. Miska jednorazowa do mycia (*) pojemność ok. 3 litry szt. 100

5. Miski nerkowate jednorazowe (*) (***) poj 700 ml szt. 25 250

6. Miska jednorazowa do mycia (*) pojemność min. 3 litry szt. 1 600

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio:

Pakiet nr 38 - Naczynia sanitarne jednorazowego użytku 100,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 39 - Akcesoria do znieczuleń

Perceel nr.: 39
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Igła podpajęczynówkowa 27G x 88mm x 0,4 szt. 1 050 1

2. Igła podpajęczynówkowa 25G x 88mm x 0,5 szt. 150 1

3. Igła podpajęczynówkowa 25G x 120mm x 0,5 szt. 103 1

4. Zestaw mocujący cewnik szt. 10 1

5. Igła do blokad G20 X 35-150mm G22 X 35-150mm szt. 500 1

6. Igła do blokad G22 X 35mm G22 X 50mm G22 X 80mm G22 x 100mm szt. 25 1

7. Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego igła Tuohy 18G x 80mm szt. 80 1

8. Zestaw do cewnikowania dużych naczyń bakteriobójczy 7F kanały 16/16/18G szt. 5 1

9. Zestaw do cewnikowania dużych naczyń 7F kanały 16/16/18G szt. 5 1

10. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera 7F kanały 16/16/18G szt. 115 1

11. Sterylny zestaw osłony na głowicę USG 13 x 61 cm szt. 69 1

12. Zestaw podstawowy do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego Długość igły 120 mm, cewnik CH 12 długość 400 mm, znaczniki długości na cewniku, pojemność balonika 5 ml szt. 1 1

13. Zestaw podstawowy do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego Długość igły 120 mm, cewnik CH 12 długość 530 mm, znaczniki długości na cewniku, pojemność balonika 5 ml szt. 5 1

14. Igła podpajęczynówkowa 25G x 88mm X 0,53 szt. 100 1

15. Aparat do przepływu infuzji x szt. 225 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio:Pakiet nr 39 - Akcesoria do znieczuleń 1 100,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 40 - Akcesoria do znieczuleń, akcesoria do zestawów infuzyjnych

Perceel nr.: 40
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Igła do blokad G22 X 35mm G22 X 50mm G22 X 80mm G22 x 100mm szt. 100 1

2. Cewnik do żył centralnych, dwuświatłowy 16/16 x 150 mm 16/16 x 200 mm szt. 20 1

3. "Zestaw do kaniulacji tętnic metodą Seldingera

" szt. 10 1

5. Dren do pomp infuzyjnych do podaży leków, płynów 250 cm szt. 50 1

6. Dren do pomp infuzyjnych do podaży leków, płynów bursztynowy 250 cm szt. 50 1

7. Dren do pomp do żywienia enteralnego 320 cm szt. 400 1

8. Strzykawka do pomp infuzyjnych 50 ml/60 ml szt. 100 1

9. Strzykawka 3-częściowa do leków światłoczułych 50 ml/60 ml szt. 100 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio:Pakiet nr 40 - Akcesoria do znieczuleń, akcesoria do zestawów infuzyjnych 400,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 41- Akcesoria do pomiaru rzutu serca

Perceel nr.: 41
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Czujnik do pomiaru rzutu serca x op. 12 5

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio:Pakiet nr 41- Akcesoria do pomiaru rzutu serca 600,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 42 - Troakary do laparoskopii

Perceel nr.: 42
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary

1. 2. 3. 4. 5.

1. Troakar nożowy jednorazowego użytku 5 mm x 100 mm szt. 12

2. Troakar nożowy jednorazowego użytku, 12 mm x 100 mm szt. 18

3. Troakar jednorazowego użytku bezostrzowy 15 mm x 120 mm szt. 6

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio:Pakiet nr 42 - Troakary do laparoskopii 80,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 43 - Różny sprzęt jednorazowego użytku

Perceel nr.: 43
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Fartuch z grubej folii 75 x 170 cm szt. 1 600 1

2. Jałowa szczotka dł.8-9,5cm szer. 5-5,5cm wys.4 cm szt. 6 000 1

3. Kaczka jednorazowa dla dorosłych szt. 1 1

4. Kieliszki do leków xxxxxxxxxxx szt. 119 310 1

5. Koc -folia p/wstrząsowa szt. 95 1

6. Lancety do testów skórnych szt. 2200 1

7. Medyczny marker sterylny szt. 150 1

8. Okład żelowy 10 - 13 x 14-15 szt. 11 1

9. Okład żelowy 13 x 25 * szt. 8 1

10. Okład żelowy 20 - 21 x 28 - 38 szt. 5 1

11. Opaska do identyfikacji dorosłych (***) szt. 10 500 1

12. Opaska do identyfikacji noworodków (***) xxxxxxxxxxx szt. 6 100 1

13. Pinceta medyczna jednorazowego użytku 130-140 mm szt. 281 1

14. Osłonki medyczne szt. 9 792 1

15. Gumki do ligacji żylaków odbytu op. 3 100

16. Pojemnik do dobowej zbiórki moczu 2,5 l szt. 13 1

17. Pojemnik na kał z łopatką 20 ml - 30 ml szt. 2 367 1

18. Pojemnik plastikowy na mocz szt. 13 284 1

19. Pojemnik plastikowy na mocz szt. 1 733 1

20. Rozcinacz do zaciskacza do pępowiny. szt. 10 1

21. Szpatułki drewniane xxxxxxxxxxx op. 34 100

22. Szpatułki drewniane xxxxxxxxxxx op. 83 100

23. Szyna do palców 400 x 20 szt. 180 1

24. Tubusy z obturatorem zaokrąglonym 85 x 20mm szt. 25 1

25. Tubusy do rektoskopu z obturatorem 250 x 20mm szt. 125 1

26. Opaska zaciskowa z tworzywa sztucznego szt. 41 1

27. Pas do EKG 1 szt. 10 1

28. Baseny szpitalne z tworzywa szt. 15 1

29. Kaczka sanitarna plastikowa - męska szt. 39 1

30. Staza bezlateksowa j.u op. 43 25

31. Stazy gumowe szt. 43 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 43 - Różny sprzęt jednorazowego użytku 500,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 44 - Różny sprzęt jednorazowego użytku II

Perceel nr.: 44
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. Przedłużacz do pomp infuzyjnych z jasnym przewodem 1,5 m szt. 2 226 1

2. Przedłużacz do pompinfuzyjnych z ciemnym przewodem 1,5 m szt. 2 943 1

3. Komlet elektrod do stymulacji kpl. 20 1

4. Elektroda do czasowej stymulacji serca 6F szt. 4 1

5. Zestaw do punkcji jamy opłucnowej 80 cm szt 87 1

6. Intro duktor - zestaw z zastawką do wprowadzania kateterów 8F szt. 3 1

7. Zestaw do lewatywy xxxxxxxxxxx szt. 434 1

8. Zaciskacz do pępowiny xxxxxxxxxxx szt. 1 050 1

9. Wieszak do worków na mocz xxxxxxxxxxx szt. 488 1

10. Sterylny woreczek na mocz dla chłopców, 100 -120 ml szt. 800 1

11. Sterylny woreczek na mocz dla dziewczynek, 100 -120 ml szt. 800 1

12. Łącznik do kontroli odsysania - Fingertip x szt. 810 1

13. Przyrząd do pobierania (upustu) krwi z pojemnikiem x szt. 5 1

14. Zestaw do wlewów kontrastowych kolografii bez barytu x szt. 10 1

15. Zestaw do wlewów kontrastowych kolografii z barytem x szt. 1 1

16. Elektrody do EKG x szt. 42 800 1

17. Elektrody do badań HOLTERA x szt. 6 500 1

18. Elektrody do EKG pediatryczne - 22-33 mm 22-22 mm szt. 50 1

19. Elektrody do EKG - dla noworodka. x szt. 50 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 44 - Różny sprzęt jednorazowego użytku II 500,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 45 - Maska z poduszką powietrzną jednorazowego użytku

Perceel nr.: 45
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Maska z poduszką powietrzną jednorazowego użytku 0 szt. 24 1

2. 1 szt. 2 1

3. 2 szt. 2 1

4. 3 szt. 45 1

5. 4 szt. 60 1

6. 5 szt. 62 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 45 - Maska z poduszką powietrzną jednorazowego użytku 20,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 46- Przyrząd do biopsji grubo-igłowej

Perceel nr.: 46
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Przyrząd do biopsji grubo-igłowej 14GA x 10CM szt. 40 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 46- Przyrząd do biopsji grubo-igłowej 70,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 47- Igła biopsyjna USG

Perceel nr.: 47
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Igła biopsyjna USG 13 G szt. 70 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 47- Igła biopsyjna USG 1 400,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 48 - Igły do systemu dostępu doszpikowego EZ-IO

Perceel nr.: 48
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary

1. 2. 3. 4. 5.

1. Igła do systemu dostępu doszpikowego EZ - IO średnica 15G i długość 25mm szt. 3

2. średnica 15G i długość 15mm szt. 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 48 - Igły do systemu dostępu doszpikowego EZ-IO 40,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 49 - Akcesoria jednorazowego użytku do termometrów i otoskopów

Perceel nr.: 49
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apteka, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary zamawiana (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Kapturki ochronne do termometrów op. 1155 40

2. Wziernik uszny do otoskopu ok.4 mm ok. 4 mm szt. 1050 1

3. Końcówka "A" do aspiratora "Katarek plus" szt. 85 1

4. Wziernik uszny do otoskopu ok.2,5 mm ok. 2,5 mm szt. 1000 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100 %) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie maksymalne opcja 120 %) / -30 % (zamówienie podstawowe opcja 70 %), poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi odpowiednio: Pakiet nr 49 - Akcesoria jednorazowego użytku do termometrów i otoskopów 300,00 zł

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Skrócenie terminu składania ofert wynika z powodu zaistnienia stanu pilnej konieczności, tj. zapewnienia ciągłości dostaw Towaru, bez którego nie da się zapewnić pacjentom przebywającym w Szpitalu należytego wykonywania procedur z użyciem Towaru i których skutki mogłyby mieć negatywne konsekwencje związane z zagrożeniem zdrowia i życia. Dostawy Towaru nie mogą zostać przerwane, ponieważ realizacja przedmiotu Zamówienia ma szczególne znaczenie dla dobra ogółu społeczeństwa, obejmując zarówno względy etyczne jak i społeczne i organizacyjne Zamawiającego. Utrzymanie terminu składania ofert o którym mowa w art. 43 ust. 2 ustawy Pzp, uniemożliwiłoby zachowanie ciągłości dostaw Towaru, przez co mógłby ucierpieć szeroko pojęty interes społeczny oraz interes Zamawiającego. Mając na uwadze powyższe Zamawiający skrócił termin składania ofert określony w art. 43 ust. 2 ustawy Pzp na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 095-228815
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Pakiet nr 1 - Igły, strzykawki

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Pakiet nr 2 - Rękawice niesterylne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SKAMEX Sp. z o.o. Sp. K.
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL712 Łódzki
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 207 896.02 PLN
Laagste offerte: 172 795.60 PLN / Hoogste offerte: 180 930.70 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Pakiet nr 3 - Rękawice sterylne, sekcyjne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ABOOK Sp. z o.o.,
Plaats: Warszawa,
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 217.78 PLN
Laagste offerte: 35 811.50 PLN / Hoogste offerte: 38 946.50 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Pakiet nr 4 - Rękawice do ochrony przed promieniami RTG

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.K.,
Plaats: Zabrze,
NUTS-code: PL22 Śląskie
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 031.06 PLN
Laagste offerte: 869.00 PLN / Hoogste offerte: 950.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Pakiet nr 5 - Opakowania na zużyte igły i strzykawki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: P.W. Intergos Sp. z o.o.,
Plaats: Bielsko- Biała
NUTS-code: PL225 Bielski
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 76 720.15 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 63 479.83 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Pakiet nr 6 - Ginekologiczny sprzęt jednorazowego użytku

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rovers Polska Sp. z o.o.
Plaats: Piaseczno
NUTS-code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 126.26 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 436.50 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Pakiet nr 7 - Akcesoria do drenażu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BERYL MED POLAND Sp. z o.o.
Plaats: Józefów
NUTS-code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 893.24 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 586.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 8
Benaming:

Pakiet nr 8 - Akcesoria do drenażu i odsysania

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 9
Benaming:

Pakiet nr 9 - Akcesoria do zespoleń jelitowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sławomir Naparty wspólnik Spółki Cywilnej SUN-MED
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL712 Łódzki
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dominik Siekierski wspólnik Spółki Cywilnej SUN-MED
Postadres: Ul. Franciszkańska 104/112,
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL712 Łódzki
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 441.02 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 400.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Perceel nr.: 10
Benaming:

Pakiet nr 10 - Akcesoria do zespoleń jelitowych II

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sławomir Naparty wspólnik Spółki Cywilnej SUN-MED
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL712 Łódzki
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dominik Siekierski wspólnik Spółki Cywilnej SUN-MED
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL712 Łódzki
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 811.33 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 200.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11
Perceel nr.: 11
Benaming:

Pakiet nr 11 - Akcesoria do znieczuleń, kaniulacji i drenażu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Billmed Sp. z o.o.
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 925.39 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 190.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12
Perceel nr.: 12
Benaming:

Pakiet nr 12 - Kaniule, kraniki, igły bezpieczne, igły do penów, zamknięte systemy

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 13
Perceel nr.: 13
Benaming:

Pakiet nr 13 - Cewniki, maski tlenowe, elektrody do stymulacji serca, sonda

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SKAMEX Sp. z o.o. Sp. K.
Plaats: Łodź
NUTS-code: PL712 Łódzki
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 125 303.10 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 535.65 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 14
Perceel nr.: 14
Benaming:

Pakiet nr 14 - Akcesoria do intubacji i tracheostomii

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 15
Perceel nr.: 15
Benaming:

Pakiet nr 15 - Klipsy do klipsownicy

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BERYL MED POLAND Sp. z o.o.
Plaats: Józefów
NUTS-code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 419.36 PLN
Laagste offerte: 900.00 PLN / Hoogste offerte: 936.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16
Perceel nr.: 16
Benaming:

Pakiet nr 16 - Zestaw do tracheostomii przezskórnej

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 17
Perceel nr.: 17
Benaming:

Pakiet nr 17 - Akcesoria i środki do pielęgnacji stomii

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18
Perceel nr.: 18
Benaming:

Pakiet nr 18 - Zestaw do pomp, wapno granulowane

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PROMED S.A.
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 515.17 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 970.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19
Perceel nr.: 19
Benaming:

Pakiet nr 19 - Układy oddechowe i akcesoria wspomagające oddychanie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medtronic Poland Sp. z o.o.
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 76 758.76 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 59 077.50 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20
Perceel nr.: 20
Benaming:

Pakiet nr 20 - Układy oddechowe i akcesoria wspomagające oddychanie II

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 21
Perceel nr.: 21
Benaming:

Pakiet nr 21 - Układy oddechowe i akcesoria wspomagające oddychanie III

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PROMED S.A.
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 953.13 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 664.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22
Perceel nr.: 22
Benaming:

Pakiet nr 22 - Układy oddechowe i akcesoria wspomagające oddychanie IV

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23
Perceel nr.: 23
Benaming:

Pakiet nr 23 - Rurki krtaniowe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EUMed Sp. z o.o.
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 221.96 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 888.26 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 24
Perceel nr.: 24
Benaming:

Pakiet nr 24 - Akcesoria wspomagające karmienie niemowląt

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 25
Perceel nr.: 25
Benaming:

Pakiet nr 25 - Akcesoria jednorazowego użytku do laparoskopii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BERYL MED POLAND Sp. z o.o.
Plaats: Józefów
NUTS-code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 096.74 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 708.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 26
Perceel nr.: 26
Benaming:

Pakiet nr 26 - Akcesoria do spirometrii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sinmed Sp. z o.o.
Plaats: Przyszowice
NUTS-code: PL22 Śląskie
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 154.20 PLN
Laagste offerte: 1 640.00 PLN / Hoogste offerte: 3 384.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 27
Perceel nr.: 27
Benaming:

Pakiet nr 27 - Torba na wymiociny

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sinmed Sp. z o.o.
Plaats: Przyszowice
NUTS-code: PL22 Śląskie
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 325.09 PLN
Laagste offerte: 4 437.00 PLN / Hoogste offerte: 10 710.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 28
Perceel nr.: 28
Benaming:

Pakiet nr 28 - Akcesoria do systemów ssących

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BERYL MED POLAND Sp. z o.o.
Plaats: Józefów
NUTS-code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 474.56 PLN
Laagste offerte: 16 553.56 PLN / Hoogste offerte: 17 987.50 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29
Perceel nr.: 29
Benaming:

Pakiet nr 29- Akcesoria do laryngoskopów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sinmed Sp. z o.o.
Plaats: Przyszowice
NUTS-code: PL22 Śląskie
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 727.61 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 365.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30
Perceel nr.: 30
Benaming:

Pakiet nr 30 - Akcesoria pomocnicze do nCPAP Infant Flow

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dutchmed PL Sp. z o.o
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 381.84 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 943.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 31
Perceel nr.: 31
Benaming:

Pakiet nr 31 - Akcesoria pomocnicze do nCPAP Infant Flow II

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NZ TECHNO Sp. z o.o.
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 163.03 PLN
Laagste offerte: 1 916.00 PLN / Hoogste offerte: 2 020.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 32
Perceel nr.: 32
Benaming:

Pakiet nr 32 - Wkłady do strzykawki automatycznej

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NTM-MED. Jolanta Krysiak, Nowe Technologie Medyczne J.K. M.K. J.T. spółka cywilna Jolanta Krysiak wspólnik spółki cywilnej
Plaats: Gorzów Wielkopolski
NUTS-code: PL43 Lubuskie
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nowe Technologie Medyczne J.K. M.K. J.T. spółka cywilna Jarosław Teresiński – wspólnik spółki cywilnej, Blue Sky Jarosław Teresiński
Plaats: Gorzów Wielkopolski
NUTS-code: PL43 Lubuskie
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nowe Technologie Medyczne J.K. M.K. J.T. spółka cywilna Mateusz Krysiak wspólnik spółki cywilnej
Plaats: Gorzów Wielkopolski
NUTS-code: PL43 Lubuskie
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 858.90 PLN
Laagste offerte: 18 819.00 PLN / Hoogste offerte: 39 312.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 33
Perceel nr.: 33
Benaming:

Pakiet nr 33 - Akcesoria do pulsoksymetru w technologii Nellcor

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ExtraMed Zaopatrzenie Medyczne Dorota Wrona
Plaats: Radowo małe
NUTS-code: PL42 Zachodniopomorskie
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 024.81 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 869.36 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34
Perceel nr.: 34
Benaming:

Pakiet nr 34 - Akcesoria do pulsoksymetru z technologią Masimo

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 35
Perceel nr.: 35
Benaming:

Pakiet nr 35 - Akcesoria do fototerapii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NZ TECHNO Sp. z o.o.
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 045.45 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 217.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 36
Perceel nr.: 36
Benaming:

Pakiet nr 36 - Akcesoria do fototerapii II

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: WARDA Sp. z o.o.
Plaats: Przyłęki
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 296.60 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 454.80 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 37
Perceel nr.: 37
Benaming:

Pakiet nr 37 - Akcesoria na blok operacyjny,

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SKAMEX Sp. z o.o. Sp. K.
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL712 Łódzki
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 585.86 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 871.50 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 38
Perceel nr.: 38
Benaming:

Pakiet nr 38 - Naczynia sanitarne jednorazowego użytku

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.K.
Plaats: Zabrze
NUTS-code: PL22 Śląskie
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 808.07 PLN
Laagste offerte: 6 850.63 PLN / Hoogste offerte: 7 579.22 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 39
Perceel nr.: 39
Benaming:

Pakiet nr 39 - Akcesoria do znieczuleń

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Plaats: Nowy Tomyśl
NUTS-code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 62 172.42 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 51 695.30 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40
Perceel nr.: 40
Benaming:

Pakiet nr 40 - Akcesoria do znieczuleń, akcesoria do zestawów infuzyjnych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Plaats: Nowy Tomyśl
NUTS-code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 881.73 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 116.50 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 41
Perceel nr.: 41
Benaming:

Pakiet nr 41- Akcesoria do pomiaru rzutu serca

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 42
Perceel nr.: 42
Benaming:

Pakiet nr 42 - Troakary do laparoskopii

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 43
Perceel nr.: 43
Benaming:

Pakiet nr 43 - Różny sprzęt jednorazowego użytku

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.K.
Plaats: Zabrze
NUTS-code: PL22 Śląskie
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 751.52 PLN
Laagste offerte: 20 238.48 PLN / Hoogste offerte: 23 080.01 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 44
Perceel nr.: 44
Benaming:

Pakiet nr 44 - Różny sprzęt jednorazowego użytku II

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.K.
Plaats: Zabrze
NUTS-code: PL22 Śląskie
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 561.49 PLN
Laagste offerte: 17 468.91 PLN / Hoogste offerte: 24 236.65 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 45
Perceel nr.: 45
Benaming:

Pakiet nr 45 - Maska z poduszką powietrzną jednorazowego użytku

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.K.
Plaats: Zabrze
NUTS-code: PL22 Śląskie
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 933.59 PLN
Laagste offerte: 498.96 PLN / Hoogste offerte: 1 569.75 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 46
Perceel nr.: 46
Benaming:

Pakiet nr 46- Przyrząd do biopsji grubo-igłowej

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BERYL MED POLAND Sp. z o.o.
Plaats: Józefów
NUTS-code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 928.32 PLN
Laagste offerte: 2 520.00 PLN / Hoogste offerte: 2 600.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 47
Perceel nr.: 47
Benaming:

Pakiet nr 47- Igła biopsyjna USG

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 48
Perceel nr.: 48
Benaming:

Pakiet nr 48 - Igły do systemu dostępu doszpikowego EZ-IO

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 49
Perceel nr.: 49
Benaming:

Pakiet nr 49 - Akcesoria jednorazowego użytku do termometrów i otoskopów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sinmed Sp. z o.o.
Plaats: Przyszowice
NUTS-code: PL22 Śląskie
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 174.85 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 546.80 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Oferta może być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx, rtf, pdf, xls i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,(ceny w formularzu powinny być podane w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku). W przypadku gdy Wykonawca nie złoży lub przedłoży w ofercie nie wypełniony lub nie podpisany Formularz oferty, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy;

2) formularz asortymentowy - Szczegółowa oferta cenowa sporządzony odpowiednio wg załącznika nr 1A do SIWZ. Formularz nie podlegający uzupełnieniu. (Zamawiający prosi o dołączenie do oferty wypełnionego dokumentu w formie elektronicznej (w wersji edytowalnej) Formularz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania).

3) oświadczenia wymienione w pkt. III.3) SIWZ. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski DokumentZamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz zplikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP);

4) dokumenty, które Wykonawca powinien złożyć zgodnie z pkt. III.7 SIWZ

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 8 Ustawy Pzp,

Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków poniższe wykazy oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę, w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy Pzp zawarty jest w SIWZ

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: 00-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.

Termin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Przedmiot odwołania

1) Czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie - 10 dni.

2) Czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie - 15 dni.

3) Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE lub Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4) Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: 00-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019