Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 385067-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Wicklow: Kipauto's

2019/S 156-385067

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wicklow County Council
Nationaal identificatienummer: N/A
Postadres: County Buildings
Plaats: Wicklow
NUTS-code: IE062
Land: Ierland
Contactpersoon: Allyson Minion
E-mail: aminion@wicklowcoco.ie
Telefoon: +353 40420100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wicklow.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1216

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

3 No 26,0 ton G.V.W. 6 x 4 Tipper Trucks (with Horsepower of at Least of 320 bhp)

Referentienummer: WW 10 2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34134200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

3 No 26,0 ton G.V.W. 6 x 4 tipper trucks (with horsepower of at least of 320 bhp).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 239 190.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34134200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE062
Voornaamste plaats van uitvoering:

Co Wicklow.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3 No 26,0 ton G.V.W. 6 x 4 tipper trucks (with horsepower of at least of 320 bhp).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical merit and suitability / Weging: 35 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Spare parts / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Warranty / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 070-164589
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

3 No 26,0 ton G.V.W. 6 x 4 Tipper Trucks (with Horsepower of at least of 320 bhp)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Irish Commercials Ltd
Postadres: Naas Industrial Estate
Plaats: Naas
NUTS-code: IE0
Land: Ierland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 239 190.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Courts
Plaats: Dublin
Land: Ierland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019