Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 385067-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Wicklow: Kipauto's

2019/S 156-385067

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wicklow County Council
Nationaal identificatienummer: N/A
Postadres: County Buildings
Plaats: Wicklow
NUTS-code: IE062
Land: Ierland
Contactpersoon: Allyson Minion
E-mail: aminion@wicklowcoco.ie
Telefoon: +353 40420100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wicklow.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1216

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

3 No 26,0 ton G.V.W. 6 x 4 Tipper Trucks (with Horsepower of at Least of 320 bhp)

Referentienummer: WW 10 2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34134200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 239 190.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34134200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE062

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 070-164589

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

3 No 26,0 ton G.V.W. 6 x 4 Tipper Trucks (with Horsepower of at least of 320 bhp)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Irish Commercials Ltd
Postadres: Naas Industrial Estate
Plaats: Naas
NUTS-code: IE0
Land: Ierland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 239 190.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019