Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 385067-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Wicklow: Kipauto's

2019/S 156-385067

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wicklow County Council
Nationaal identificatienummer: N/A
Postadres: County Buildings
Plaats: Wicklow
NUTS-code: IE062
Land: Ierland
Contactpersoon: Allyson Minion
E-mail: aminion@wicklowcoco.ie
Telefoon: +353 40420100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wicklow.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1216

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

3 No 26,0 ton G.V.W. 6 x 4 Tipper Trucks (with Horsepower of at Least of 320 bhp)

Referentienummer: WW 10 2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34134200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 239 190.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34134200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE062

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 070-164589

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

3 No 26,0 ton G.V.W. 6 x 4 Tipper Trucks (with Horsepower of at least of 320 bhp)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Irish Commercials Ltd
Postadres: Naas Industrial Estate
Plaats: Naas
NUTS-code: IE0
Land: Ierland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 239 190.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019