Leveringen - 385077-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Keulen: Verf en wandbekleding

2019/S 156-385077

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: LVR-Dezernat 3, LVR-Fachbereich Kaufmännisches Immobilienmanagement, Haushalt, Gebäudeservice, CC-Bau
Postadres: Kennedy-Ufer 2
Plaats: Köln
NUTS-code: DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
Postcode: 50679
Land: Duitsland
E-mail: ZV.Z24.Vergabestelle@lvr.de
Telefoon: +49 221 / 809-2776
Fax: +49 221 / 8284-1419
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lvr.de
Adres van het kopersprofiel: https://vergabe.lvr.de/NetServer/index.jsp
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Malerbedarf LVR 2019 und 2020

Referentienummer: Z2430-2018-0034
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44111400 Verf en wandbekleding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von Malermaterialien und Farbe für alle Dienststellen des LVR.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Malerbedarf Region 1 Nord

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44812400 Decoratieartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Malerbedarf.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Malerbedarf Region 2 Ost

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44812400 Decoratieartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Malerbedarf.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Malerbedarf Region 3 West

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44812400 Decoratieartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Malerbedarf.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Malerbedarf Region 4 Süd

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44812400 Decoratieartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Malerbedarf.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 022-047556
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Malerbedarf Region 1 Nord

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: einzA Farben GmbH & Co. KG
Postadres: Boettgerstr. 4
Plaats: Mönchengladbach
NUTS-code: DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
Postcode: 41066
Land: Duitsland
E-mail: t.kauls@einza.com
Telefoon: +49 2161823870
Fax: +49 21618238777
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2.1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Malerbedarf Region 2 Ost

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Farben Görres
Postadres: Holbeinstrasse 21
Plaats: Solingen
NUTS-code: DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
Postcode: 42719
Land: Duitsland
E-mail: farben-goerres@hotmail.de
Telefoon: +49 212310065
Fax: +49 212310054
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3.1
Perceel nr.: 3
Benaming:

Malerbedarf Region 3 West

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Otto Bollmann GmbH & Co. KG
Postadres: Sophienstr. 49-53
Plaats: Mönchengladbach
NUTS-code: DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
Postcode: 41065
Land: Duitsland
E-mail: buelling@otto-bollmann.de
Telefoon: +49 2161493980
Fax: +49 21614939825
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4.1
Perceel nr.: 4
Benaming:

Malerbedarf Region 4 Süd

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Otto Bollmann GmbH & Co. KG
Postadres: Sophienstr. 49-53
Plaats: Mönchengladbach
NUTS-code: DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
Postcode: 41065
Land: Duitsland
E-mail: buelling@otto-bollmann.de
Telefoon: +49 2161493980
Fax: +49 21614939825
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bemerkung zu Lieferfrist: Schnellstmöglich nach Zuschlagserteilung

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Köln
Postadres: Zeughausstraße 2-10
Plaats: Köln
Postcode: 50667
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019