Leveringen - 385083-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Kaposvár: Medische verbruiksartikelen

2019/S 156-385083

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 123-299888)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_52346772
Postadres: Tallián Gyula utca 20–32.
Plaats: Kaposvár
NUTS-code: HU232
Postcode: 7400
Land: Hongarije
Contactpersoon: Dr. Moizs Mariann PhD
E-mail: foigtitk@kmmk.hu
Telefoon: +36 82501300
Fax: +36 82413122

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kmmk.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

IVF labor egyszer használatos eszközei SMKMOK 2019

Referentienummer: EKR000493042019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

IVF labor egyszer használatos eszközök beszerzési a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház számára

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 123-299888

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Benyújtási határidő dátum
In plaats van:
Datum: 13/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 22/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
In plaats van:

12.10.2019

Te lezen:

21.10.2019

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 13/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 22/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: További információk
In plaats van:

1. AK megjelölte a szakmai ajánlat táblázatban, hogy mely termékek esetében várja el steril termék szállítását. A megjelölt steril termékeknél az elvárt sterilitási idő leszállítástól számítva 24 hónap, kivéve az alábbi tételeket: a 8/5, 8/6, 8/7, 8/8. tételekre a leszállítástól számítva 6 hét, a 8/1, 8/2, 8/3, 8/4. 8/9, 8/10, 8/11, 8/12. 8/13, 8/14, 9/1, 9/2. tételekre a leszállítástól számítva 6 hónap az elvárt sterilitási idő.

2. AT az ajánlatban köteles benyújtani az adott részben megajánlott termékek mindegyikére, az ajánlattételkor érvényes 4/2009. (III. 17.) Eüm rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az a termék forgalomba hozatalához szükséges az Eüm r. alapján - az orvostechnikai eszköznek minősülő termék kockázati osztályának megfelelően bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, vagy ezzel egyenértékű dokumentumot miszerint a termék megfelel az Eüm r-ben és/vagy a 93/42/ EK irányelvben előírt minőségi, megfelelőségi követelményeknek. Továbbá AT köteles benyújtani cégszerű - vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett - nyilatkozatát is arról, hogy az általa benyújtott minden tanúsítvány/azzal egyenértékű dokumentum/gyártói megfelelőségi nyilatkozat érvényes.

3. AT az ajánlat részeként köteles benyújtani minden általa megajánlott termékre- mely esetében AK minta benyújtását írta elő-, a műszaki leírás részeként kibocsátott "mintajegyzék"-ben részletesen megjelölt mennyiségű termékmintát. Az ajánlat érvénytelen, ha a megajánlott termék a termékminta alapján nem felel meg az AK által meghatározott minimális műszaki-szakmai követelményeknek!

Benyújtás: AK székhelyére (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.), az Ápolási Igazgatóság titkárságára, a benyújtásra kizárólag munkanapokon 9.00-15.00 óra között van lehetőség!

4. AT köteles csatolni az ajánlatba a csatolt minták tekintetében a "mintajegyzék"-et kitöltve, cégszerűen aláírva. A mintajegyzéket az EKR-en keresztül, az ajánlattal együtt szükséges benyújtani.

5. Az ajánlatban az "ártáblázat és szakmai táblázat" kitöltésével specifikálni kell a megajánlott termékeket; a helyettesítő termékként csak az igényelttel egyenértékű vagy annál ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlható meg, az egyenértékűséget az ajánlatban kétséget kizárólag igazolni kell. Eltérési lehetőségek kizárólag AK által előírt módon és mértékben lehetséges.

6. AT az ajánlat részeként köteles csatolni minden megajánlott termék tekintetében gyártói termékleírást (vagy gyártói technikai adatlapot) csatolni, amely tartalmazza legalább: a termékgyártói megnevezését, a termék cikkszámát vagy referencia számát vagy termékkódját (több méret esetében (szortiment) szükséges az összes kódszámot megadni), az összetételt, alapanyagot, a méretet (a kiírásban szereplő összes paramétert tartalmazva), a gyártó megnevezését, a termék műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt, amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható.

Ha a gyártói termékleírás nem tartalmaz információt bármely elvárt termékjellemző tekintetében, úgy csatolandó a gyártói technikai adatlapja, ha az sem, akkor csatolandó a gyártó által kiállított igazolás a megajánlott termék tekintetében ezen termékjellemző vonatkozásában. Az ajánlat érvénytelen az adott rész tekintetében, ha a részt képező valamely tétel nem felel meg a termékleírás/gyártói technikai adatlap / gyártói nyilatkozat alapján a minimális műszaki-szakmai követelményeknek.

Ha az ajánlattevői cikkszám (vagy referencia szám vagy termékkód) eltér a gyártói cikkszámtól (vagy referencia számtól vagy termékkódtól), úgy erről AT cégszerű nyilatkozatot köteles csatolni azért, hogy egyértelműen megfeleltethető legyen a termék a gyártói és ajánlattevői számjelölés tekintetében.

Figyelem! Folytatás a VI.4.3) pontban!

Te lezen:

1. AK megjelölte a szakmai ajánlat táblázatban, hogy mely termékek esetében várja el steril termék szállítását. A megjelölt steril termékeknél az elvárt sterilitási idő leszállítástól számítva 24 hónap, kivéve az alábbi tételeket: a 8/1, 8/2, 8/3, 8/4., 8/5, 8/6, 8/7, 8/8. tételekre a leszállítástól számítva 6 hét, a 8/9, 8/10, 8/11, 8/12. 8/13, 8/14, 9/1, 9/2. tételekre a leszállítástól számítva 6 hónap az elvárt sterilitási idő.

2. AT az ajánlatban köteles benyújtani az adott részben megajánlott termékek mindegyikére, az ajánlattételkor érvényes 4/2009. (III. 17.) Eüm rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az a termék forgalomba hozatalához szükséges az Eüm r. alapján - az orvostechnikai eszköznek minősülő termék kockázati osztályának megfelelően bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, vagy ezzel egyenértékű dokumentumot miszerint a termék megfelel az Eüm r-ben és/vagy a 93/42/ EK irányelvben előírt minőségi, megfelelőségi követelményeknek. Továbbá AT köteles benyújtani cégszerű - vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett - nyilatkozatát is arról, hogy az általa benyújtott minden tanúsítvány/azzal egyenértékű dokumentum/gyártói megfelelőségi nyilatkozat érvényes.

3. AT az ajánlat részeként köteles benyújtani minden általa megajánlott termékre- mely esetében AK minta benyújtását írta elő-, a műszaki leírás részeként kibocsátott "mintajegyzék"-ben részletesen megjelölt mennyiségű termékmintát. Az ajánlat érvénytelen, ha a megajánlott termék a termékminta alapján nem felel meg az AK által meghatározott minimális műszaki-szakmai követelményeknek!

Benyújtás: AK székhelyére (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.), az Ápolási Igazgatóság titkárságára, a benyújtásra kizárólag munkanapokon 9.00-15.00 óra között van lehetőség!

4. AT köteles csatolni az ajánlatba a csatolt minták tekintetében a "mintajegyzék"-et kitöltve, cégszerűen aláírva. A mintajegyzéket az EKR-en keresztül, az ajánlattal együtt szükséges benyújtani.

5. Az ajánlatban az "ártáblázat és szakmai táblázat" kitöltésével specifikálni kell a megajánlott termékeket; a helyettesítő termékként csak az igényelttel egyenértékű vagy annál ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlható meg, az egyenértékűséget az ajánlatban kétséget kizárólag igazolni kell. Eltérési lehetőségek kizárólag AK által előírt módon és mértékben lehetséges.

6. AT az ajánlat részeként köteles csatolni minden megajánlott termék tekintetében gyártói termékleírást (vagy gyártói technikai adatlapot) csatolni, amely tartalmazza legalább: a termékgyártói megnevezését, a termék cikkszámát vagy referencia számát vagy termékkódját (több méret esetében (szortiment) szükséges az összes kódszámot megadni), az összetételt, alapanyagot, a méretet (a kiírásban szereplő összes paramétert tartalmazva), a gyártó megnevezését, a termék műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt, amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható.

Ha a gyártói termékleírás nem tartalmaz információt bármely elvárt termékjellemző tekintetében, úgy csatolandó a gyártói technikai adatlapja, ha az sem, akkor csatolandó a gyártó által kiállított igazolás a megajánlott termék tekintetében ezen termékjellemző vonatkozásában. Az ajánlat érvénytelen az adott rész tekintetében, ha a részt képező valamely tétel nem felel meg a termékleírás/gyártói technikai adatlap / gyártói nyilatkozat alapján a minimális műszaki-szakmai követelményeknek.

Ha az ajánlattevői cikkszám (vagy referencia szám vagy termékkód) eltér a gyártói cikkszámtól (vagy referencia számtól vagy termékkódtól), úgy erről AT cégszerű nyilatkozatot köteles csatolni azért, hogy egyértelműen megfeleltethető legyen a termék a gyártói és ajánlattevői számjelölés tekintetében.

Figyelem! Folytatás a VI.4.3) pontban!

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Ajánlatkérő közli, hogy az ajánlati felhívás VI.3) pontjában kizárólag az 1. alpontot módosítja jelen hirdetményével, a VI.3) pont további előírásai nem módosulnak!

Ajánlatkérő továbbá tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Közbeszerzési Dokumentumok részér képező szerződéstervezetet, valamint az ártáblázatot is módosítja.