Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 385086-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

2019/S 156-385086

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 125-305122)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten
Nationaal identificatienummer: 0411.724.220_27708
Postadres: Sint-Jansstraat 32-38
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Solidaris ETM asbl
E-mail: procurement.etm@solidaris.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mutsoc.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343746

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

De levering van printers, multifunctionele kopieerapparaten en software voor gecentraliseerd printbeheer

Referentienummer: NVSM-037-2018-ETM-F02_2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30000000 - JA01
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze raamovereenkomst heeft als onderwerp: Leveringen bestaande uit leasing, aankoop en aankoop plus click van printers en multifunctionele kopieermachines en de levering van software voor gecentraliseerd printbeheer om tegemoet te komen aan de behoeften van de potentiële entiteiten, die deel zullen nemen aan deze aanbesteding in het kader van de centrale aanbesteding van het Nationaal Verbond van de Socialistische Mutualiteiten.

Het betreft een raamovereenkomst voor leveringen onderverdeeld in 7 percelen met vereiste opties voor elk perceel.

Perceel 1: leasing van printers + click;

Perceel 2: aankoop van printers;

Perceel 3: aankoop van printers + click;

Perceel 4: leasing van multifunctionele kopieermachines + click;

Perceel 5: aankoop van multifunctionele kopieermachines;

Perceel 6: aankoop van multifunctionele kopieermachines + click;

Perceel 7: levering van software voor gecentraliseerd printbeheer.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 125-305122

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 02/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 02/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zie 037-2018-ETM-ERRATUM 3 NL