Leveringen - 385090-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Olsztyn: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

2019/S 156-385090

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 107-260713)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Olsztyn
Postadres: pl. Jana Pawła II 1
Plaats: Olsztyn
NUTS-code: PL622
Postcode: 10-101
Land: Polen
Contactpersoon: Iwona Nowacka
E-mail: przetargi@olsztyn.eu
Telefoon: +48 895352035
Fax: +48 895349375

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.olsztyn.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wzorców chropowatości, wiertarek stołowych, stołów i tablic elektrycznych oraz urządzeń i maszyn warsztatowych - wyposażenia warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie

Referentienummer: ZP.271.1.41.2019.a
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wyposażenia bryły A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie przy al. M. J. Piłsudskiego 61.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części, tj.:

Część 1: Wzorce chropowatości i twardościomierze

Część 2: Podzielnice i wiertarki stołowe

Część 3: Stoły elektrotechniczne i tablice elektryczne

Część 4: Urządzenia sprzątające i urządzenia transportu bliskiego

Część 5: Urządzenia i maszyny warsztatowe

Część 6: Zestaw sprężarkowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na każdą część został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

5. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 w zw. z art. 24aa ustawy.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 107-260713

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 1
In plaats van:

Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia do dnia 25.10.2019 r., z zastrzeżeniem, że dostawa rozpocznie się w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Inżyniera Kontraktu o gotowości do przyjęcia dostaw, co nastąpi nie wcześniej niż w terminie od dnia 20.8.2019 r.

Te lezen:

Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia do dnia 25.10.2019 r., z zastrzeżeniem, że dostawa rozpocznie się w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez inżyniera kontraktu o gotowości do przyjęcia dostaw. Termin dostawy może przypadać jedynie w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy użytkownika obiektu, tj. od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 2
In plaats van:

Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia do dnia 25.10.2019 r., z zastrzeżeniem, że dostawa rozpocznie się w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Inżyniera Kontraktu o gotowości do przyjęcia dostaw, co nastąpi nie wcześniej niż w terminie od dnia 20.8.2019 r.

Te lezen:

Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia do dnia 25.10.2019 r., z zastrzeżeniem, że dostawa rozpocznie się w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez inżyniera kontraktu o gotowości do przyjęcia dostaw. Termin dostawy może przypadać jedynie w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy użytkownika obiektu, tj. od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 3
In plaats van:

Koniec: 25/10/2019

Te lezen:

Koniec: 11 tygodni od dnia podpisania umowy

Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 3
In plaats van:

Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia do dnia 25.10.2019 r., z zastrzeżeniem, że dostawa rozpocznie się w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Inżyniera Kontraktu o gotowości do przyjęcia dostaw, co nastąpi nie wcześniej niż w terminie od dnia 20.8.2019 r.

Te lezen:

Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia - 11 tygodni od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem, że dostawa rozpocznie się w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez inżyniera kontraktu o gotowości do przyjęcia dostaw. Termin dostawy może przypadać jedynie w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy użytkownika obiektu, tj. od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 4
In plaats van:

Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia do dnia 25.10.2019 r., z zastrzeżeniem, że dostawa rozpocznie się w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Inżyniera Kontraktu o gotowości do przyjęcia dostaw, co nastąpi nie wcześniej niż w terminie od dnia 20.8.2019 r.

Te lezen:

Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia do dnia 25.10.2019 r., z zastrzeżeniem, że dostawa rozpocznie się w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez inżyniera kontraktu o gotowości do przyjęcia dostaw. Termin dostawy może przypadać jedynie w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy użytkownika obiektu, tj. od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 5
In plaats van:

Koniec: 25/10/2019

Te lezen:

Koniec: 20 tygodni od dnia podpisania umowy

Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 5
In plaats van:

Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia do dnia 25.10.2019 r., z zastrzeżeniem, że dostawa rozpocznie się w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Inżyniera Kontraktu o gotowości do przyjęcia dostaw, co nastąpi nie wcześniej niż w terminie od dnia 20.8.2019 r.

Te lezen:

Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia - 20 tygodni od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem, że dostawa rozpocznie się w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez inżyniera kontraktu o gotowości do przyjęcia dostaw. Termin dostawy może przypadać jedynie w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy użytkownika obiektu, tj. od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 6
In plaats van:

Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia do dnia 25.10.2019 r., z zastrzeżeniem, że dostawa rozpocznie się w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Inżyniera Kontraktu o gotowości do przyjęcia dostaw, co nastąpi nie wcześniej niż w terminie od dnia 20.8.2019 r.

Te lezen:

Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia do dnia 25.10.2019 r., z zastrzeżeniem, że dostawa rozpocznie się w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez inżyniera kontraktu o gotowości do przyjęcia dostaw. Termin dostawy może przypadać jedynie w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy użytkownika obiektu, tj. od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 14/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 27/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
In plaats van:
Datum: 12/10/2019
Te lezen:
Datum: 25/10/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 14/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 27/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: