Leveringen - 385093-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Medische apparatuur

2019/S 156-385093

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 135-331383)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy Attis Sp. z o.o.
Postadres: ul. Górczewska 89
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL
Postcode: 01-401
Land: Polen
Contactpersoon: Alina Rostkowska
E-mail: przetargi@attis.com.pl
Telefoon: +48 223211470
Fax: +48 223211406

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.attis.com.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa urządzeń medycznych w podziale na 2 zadania

Referentienummer: DFA.26.ZP.D.11.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa urządzeń medycznych w podziale na 2 zadania.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na jedno lub dwa zadania) zgodnie z poniższym podziałem:

— zadanie nr 1 Aparat USG do trójwymiarowego obrazowania,

— zadanie nr 2 Zakup cyfrowego mammografu.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 i nr 3 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - parametry techniczne i eksploatacyjne zadanie nr 1 i zadanie nr 2).

5. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach realizacji umowy musi być zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży.

6. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszej umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć przedmiot umowy zapakowany i dostarczony w opakowaniu oryginalnym, nienaruszonym i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 135-331383

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:

Oferta musi zachować ważność do: 19/10/2019

Te lezen:

Oferta musi zachować ważność do: 24/10/2019

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:

Data: 21/08/2019

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego w Warszawie 01-401 w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy Attis Sp. z o.o., pokój 120, I p. godz. 10:15.

Te lezen:

Data: 26/08/2019

Czas lokalny: 12:15

Miejsce:

W siedzibie zamawiającego w Warszawie 01-401 w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy Attis Sp. z o.o., pokój 120, I p., godz. 12:15

VII.2)Overige nadere inlichtingen: