Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 385094-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Września: Werkplaatsuitrusting

2019/S 156-385094

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 116-284258)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Powiat Wrzesiński
Postadres: ul. Chopina 10
Plaats: Września
NUTS-code: PL41
Postcode: 62-300
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Wolska-Wróblewska
E-mail: przetargi@wrzesnia.powiat.pl
Telefoon: +48 616404429
Fax: +48 616402051

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wrzesnia.powiat.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych

Referentienummer: NI.272.32.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43800000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych tj.:

część I – technika połączeń, zgrzewanie oporowe, łukowe zgrzewanie kołków;

część II – piec komorowy - warsztatowy;

część III – meble warsztatowe;

część IV – urządzenie do badań wytrzymałościowych;

część V – wycinarka laserowa z agregatem plazmowym;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych jest w załączniku nr 4a-4e do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Dla części I – załącznik nr 4a

Dla części II – załącznik nr 4b

Dla części III – załącznik nr 4c

Dla części IV – załącznik nr 4d

Dla części V – załącznik nr 4e

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 116-284258

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
Perceel nr.: dotyczy wszystkich części (1-5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:

Zamawiający otworzy oferty poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na Platformie zakupowej: www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia w dn. 12.8.2019 r. o godz. 10:05

Otwarcie ofert jest jawne w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, POLSKA, w pokoju nr 106.

Te lezen:

Zamawiający otworzy oferty poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia w dn. 26.8.2019 r. o godz. 13:05

Otwarcie ofert jest jawne w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, POLSKA, w pokoju nr 106.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Perceel nr.: dotyczy wszystkich części (1-5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Perceel nr.: dotyczy wszystkich części (1-5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 10/10/2019
Te lezen:
Datum: 24/10/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
Perceel nr.: dotyczy wszystkich części (1-5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:05
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 13:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen: