Leveringen - 385094-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Września: Werkplaatsuitrusting

2019/S 156-385094

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 116-284258)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Powiat Wrzesiński
Postadres: ul. Chopina 10
Plaats: Września
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 62-300
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Wolska-Wróblewska
E-mail: przetargi@wrzesnia.powiat.pl
Telefoon: +48 616404429
Fax: +48 616402051

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wrzesnia.powiat.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych

Referentienummer: NI.272.32.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43800000 Werkplaatsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych tj.:

część I – technika połączeń, zgrzewanie oporowe, łukowe zgrzewanie kołków;

część II – piec komorowy - warsztatowy;

część III – meble warsztatowe;

część IV – urządzenie do badań wytrzymałościowych;

część V – wycinarka laserowa z agregatem plazmowym;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych jest w załączniku nr 4a-4e do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Dla części I – załącznik nr 4a

Dla części II – załącznik nr 4b

Dla części III – załącznik nr 4c

Dla części IV – załącznik nr 4d

Dla części V – załącznik nr 4e

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 116-284258

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
Perceel nr.: dotyczy wszystkich części (1-5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:

Zamawiający otworzy oferty poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na Platformie zakupowej: www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia w dn. 12.8.2019 r. o godz. 10:05

Otwarcie ofert jest jawne w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, POLSKA, w pokoju nr 106.

Te lezen:

Zamawiający otworzy oferty poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia w dn. 26.8.2019 r. o godz. 13:05

Otwarcie ofert jest jawne w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, POLSKA, w pokoju nr 106.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Perceel nr.: dotyczy wszystkich części (1-5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Perceel nr.: dotyczy wszystkich części (1-5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 10/10/2019
Te lezen:
Datum: 24/10/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
Perceel nr.: dotyczy wszystkich części (1-5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:05
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 13:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen: