Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 385096-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Elbląg: Diverse tuingereedschappen

2019/S 156-385096

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 138-339332)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Nationaal identificatienummer: 281527710
Postadres: ul. Bema 54
Plaats: Elbląg
NUTS-code: PL621
Postcode: 82-300
Land: Polen
Contactpersoon: Krzysztof Chybowski
E-mail: ckziu@elblag.eu
Telefoon: +48 556256725
Fax: +48 556256729

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ckziuelblag.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wyposażenia do pracowni florystycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

Referentienummer: CKZiU.261.38.2019.CK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
16160000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni florystycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne zadania:

1) część 1 zamówienia – dostawa wyposażenia do pracowni florystycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;

2) część 2 zamówienia – dostawa wyposażenia sklepowego do pracowni florystycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 — Kadry dla gospodarki; Działanie RPWM.02.04.00 — Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie RPWM.02.04.02 — Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego — projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 138-339332

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 27/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 27/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: