Leveringen - 385096-2019

14/08/2019    S156

Polska-Elbląg: Różny sprzęt ogrodniczy

2019/S 156-385096

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 138-339332)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Krajowy numer identyfikacyjny: 281527710
Adres pocztowy: ul. Bema 54
Miejscowość: Elbląg
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 82-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Chybowski
E-mail: ckziu@elblag.eu
Tel.: +48 556256725
Faks: +48 556256729
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ckziuelblag.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia do pracowni florystycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

Numer referencyjny: CKZiU.261.38.2019.CK
II.1.2)Główny kod CPV
16160000 Różny sprzęt ogrodniczy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni florystycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne zadania:

1) część 1 zamówienia – dostawa wyposażenia do pracowni florystycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;

2) część 2 zamówienia – dostawa wyposażenia sklepowego do pracowni florystycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 — Kadry dla gospodarki; Działanie RPWM.02.04.00 — Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie RPWM.02.04.02 — Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego — projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 138-339332

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 21/08/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 27/08/2019
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 21/08/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/08/2019
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: