Leveringen - 385097-2019

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Brandbluswagens

2019/S 156-385097

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 138-339221)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
470063835
ul. Wólczańska 111/113
Łódź
90-521
Polen
Contactpersoon: Radosław Mistrzak
Telefoon: +48 426315146
E-mail: zamowieniapubliczne@straz.lodz.pl
Fax: +48 426315108
NUTS-code: PL711

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.straz.lodz.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.straz.lodz.pl/page/34,zamowienia-publiczne.html

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa autocysterny

Referentienummer: WL.2370.5.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa autocysterny w ilości 1 sztuka

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 138-339221

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Koniec:
In plaats van:
Datum: 10/10/2019
Te lezen:
Datum: 29/11/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: