Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 385097-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Brandbluswagens

2019/S 156-385097

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 138-339221)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
Nationaal identificatienummer: 470063835
Postadres: ul. Wólczańska 111/113
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711
Postcode: 90-521
Land: Polen
Contactpersoon: Radosław Mistrzak
E-mail: zamowieniapubliczne@straz.lodz.pl
Telefoon: +48 426315146
Fax: +48 426315108

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.straz.lodz.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.straz.lodz.pl/page/34,zamowienia-publiczne.html

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa autocysterny

Referentienummer: WL.2370.5.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa autocysterny w ilości 1 sztuka

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 138-339221

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Koniec:
In plaats van:
Datum: 10/10/2019
Te lezen:
Datum: 29/11/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: