Leveringen - 385098-2019

14/08/2019    S156

Polen-Olsztyn: Elektriciteit

2019/S 156-385098

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 130-318406)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Postadres: ul. Saperska 1
Plaats: Olsztyn
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Postcode: 10-073
Land: Polen
Contactpersoon: Sebastian Michalik
E-mail: rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl
Telefoon: +48 261321600
Fax: +48 261321689

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rziolsztyn.wp.mil.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów będących w rejonie działania Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie na okres od 1.1.2020 r do 31.12.2021 r. (24 m-cy) z podziałem na 2 części

Referentienummer: 87/D
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów będących w rejonie działania Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, na okres od 1.1.2020 r do 31.12.2021 r. (24 m-cy), z podziałem na 2 części:

Część I – zakup energii elektrycznej dla kompleksów wojskowych zlokalizowanych w rejonie dystrybucji Energa Operator S.A.

Część II – zakup energii elektrycznej dla kompleksów wojskowych zlokalizowanych w rejonie dystrybucji PGE Dystrybucja S.A.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Część I:

Bartoszyce, Braniewo, Elbląg, Mrągowo, Lidzbark Warmiński, Morąg, Olsztyn, Ostróda, Lipowiec, Omulew.

Część II:

Suwałki, Gołdap, Giżycko, Bemowo Piskie, Węgorzewo, Białystok, Hajnówka, Łomża, Ełk, Orzysz.

3. Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego: od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 130-318406

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Perceel nr.: 1 i 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 14/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Perceel nr.: 1 i 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 12/10/2019
Te lezen:
Datum: 24/10/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
Perceel nr.: 1 i 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 14/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: