Leveringen - 385099-2019

14/08/2019    S156

Polen-Warschau: Personal computers

2019/S 156-385099

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 133-326461)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centralne Biuro Antykorupcyjne
Nationaal identificatienummer: 140610454
Postadres: Al. Ujazdowskie 9
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-583
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Kruczek
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Telefoon: +48 224371345
Fax: +48 224371390
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://cba.gov.pl
Adres van het kopersprofiel: http://bip.cba.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego

Referentienummer: 38/>PU/2019/KK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213000 Personal computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 133-326461

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 20/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 27/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.6
In plaats van:
Datum: 18/10/2019
Te lezen:
Datum: 25/10/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 20/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 27/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: