Leveringen - 385099-2019

14/08/2019    S156

Polska-Warszawa: Komputery osobiste

2019/S 156-385099

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 133-326461)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralne Biuro Antykorupcyjne
Krajowy numer identyfikacyjny: 140610454
Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kruczek
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Tel.: +48 224371345
Faks: +48 224371390
Adresy internetowe:
Główny adres: http://cba.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.cba.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego

Numer referencyjny: 38/>PU/2019/KK
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 133-326461

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 20/08/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 27/08/2019
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 18/10/2019
Powinno być:
Data: 25/10/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 27/08/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: