Leveringen - 385104-2019

14/08/2019    S156

Polska-Warszawa: Urządzenia kontroli ruchu lotniczego

2019/S 156-385104

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 132-323555)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Adres pocztowy: ul. Wieżowa 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-147
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jakub Wielgus
E-mail: zp@pansa.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pansa.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.pansa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

System rejestracji audio-video w Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego w Katowicach

Numer referencyjny: AZP-2225-13/59/2019
II.1.2)Główny kod CPV
34962000 Urządzenia kontroli ruchu lotniczego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu rejestracji korespondencji głosowej i zobrazowania video (Audio Video Record Playback System) systemu/ów ATM (Air Traffic Management), na stanowiskach operacyjnych kontroli ruchu lotniczego w Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego w Katowicach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 132-323555

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/08/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/08/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/08/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/08/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: