Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 385108-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Simulatoren

2019/S 156-385108

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 141-346902)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Postadres: ul. św. Anny 12
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213
Postcode: 31-008
Land: Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
E-mail: dzp@cm-uj.krakow.pl
Telefoon: +48 124332730
Fax: +48 123983701

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dzp.cm-uj.krakow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa fantomów (manekiny, modele i trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie

Referentienummer: 141.2711.57.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34150000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 141-346902

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
In plaats van:

Okres w dniach: 56

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Te lezen:

Okres w dniach: 70

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

VII.2)Overige nadere inlichtingen: