Leveringen - 385109-2019

14/08/2019    S156

Polen-Białystok: Medische apparatuur

2019/S 156-385109

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 141-346861)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Postadres: ul. Jana Kilińskiego 1
Plaats: Białystok
NUTS-code: PL841 Białostocki
Postcode: 15-089
Land: Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych - Michał Wolański
E-mail: zampubl@umb.edu.pl
Telefoon: +48 857485640

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.umb.edu.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 4 części

Referentienummer: AZP/261/D/35/TZ/A13/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 141-346861

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 27/08/2019
Te lezen:
Datum: 10/09/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 27/08/2019
Te lezen:
Datum: 10/09/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: