Leveringen - 385110-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Ostrołęka: Medische apparatuur

2019/S 156-385110

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 148-363870)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Postadres: al. Jana Pawła II 120 A
Plaats: Ostrołęka
NUTS-code: PL922 Ciechanowski
Postcode: 07-410
Land: Polen
Contactpersoon: Beata Kraska-Romanowska
E-mail: beata.kraska@szpital.ostroleka.pl
Telefoon: +48 297652122/+48 297652110
Fax: +48 297604569

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpital.ostroleka.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizacja systemu nadzoru nad płodem oraz zakup wyposażenia Sali Endoskopowej w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Ostrołęce.

Referentienummer: MSS-TZP-ZPP-26-21/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 148-363870

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości. Kwota wadium wynosi dla części 1: 11 308,00 PLN.

Pozostałe warunki umieszczone są w dokumentach postępowania na ogólnodostępnej bezpłatnej stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.ostroleka.pl w zakładce zamówienia publiczne o nr postępowania MSS-TZP-ZPP-26-21-19.

Te lezen:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości. Kwota wadium wynosi dla części 1: 11 340,00 PLN.

Pozostałe warunki umieszczone są w dokumentach postępowania na ogólnodostępnej bezpłatnej stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.ostroleka.pl w zakładce zamówienia publiczne o nr postępowania MSS-TZP-ZPP-26-21-19.

Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości. Kwota wadium wynosi dla części 2: 550,00 PLN.

Pozostałe warunki umieszczone są w dokumentach postępowania na ogólnodostępnej bezpłatnej stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.ostroleka.pl w zakładce zamówienia publiczne o nr postępowania MSS-TZP-ZPP-26-21-19.

Te lezen:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości.Kwota wadium wynosi dla części 2: 560,00 PLN.

Pozostałe warunki umieszczone są w dokumentach postępowania na ogólnodostępnej bezpłatnej stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.ostroleka.pl w zakładce zamówienia publiczne o nr postępowania MSS-TZP-ZPP-26-21-19.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: