Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 385111-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Komárno: Diverse machines voor specifieke doeleinden

2019/S 156-385111

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 137-336828)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ProWire s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 50510827
Postadres: Pávia
Plaats: Komárno
NUTS-code: SK023
Postcode: 945 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Štefan Burgel
E-mail: burgel@epicpartner.sk
Telefoon: +421 35944080050

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.prowire.sk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Obstaranie inovatívnej technológie - ProWire s.r.o. (VO3)

Referentienummer: VO3_OPVaI
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42990000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet zákazky sa člení na časti:

Logický celok č. 1: Plazmová rezačka - 1 ks

Logický celok č. 2: Inteligentný zvárací stroj - 1 ks

Logický celok č. 3: Zvárací stroj - 4 ks

Logický celok č. 4: Hydraulický lis - 1 ks

Logický celok č. 5: Pásová píla - 1 ks

Logický celok č. 6: Strihacie zariadenie - 1 ks

Logický celok č. 7: Univerzálny sústruh - 1 ks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 137-336828

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmienky na otváranie ponúk
In plaats van:
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 28/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Kvôli vysvetleniu súťažných podkladov Osoba podľa § 8 predlžuje lehotu na predkladanie ponúk a posúva termín otvárania ponúk.