Varer - 385113-2014

Vis forkortet udgave

12/11/2014    S218

Danmark-København: Hegn

2014/S 218-385113

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Femern A/S
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Att: Carsten Faber Henriksen
Mailadresse: cafh@ramboll.com
Telefon: +45 51616209
Fax: +45 33416301

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.femern.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://www.femern.dk/udbudafpaddehegn

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Andet: Femern A/S er et særligt selskab, der er et fuldt ejet datterselskab under Transportministeriet
I.3)Hovedaktivitet
Andet: Femern A/S varetager for tiden forberedelse, undersøgelser og projektering i relation til etableringen af en fast forbindelse over Femern Bælt
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Rammeaftale om paddehegn — Rødbyhavn.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Rødbyhavn.

NUTS-kode DK021 Østsjælland

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 4

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 1 000 000 og 5 000 000 DKK
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Kontrakten er en rammeaftale vedrørende etablering af paddehegn i tilknytning til det til Femern Bælt-forbindelsen udpegede produktionsområde øst for færgehavnen i Rødbyhavn, som skal anvendes til produktion af tunnelelementer og vej- og baneanlæg. Formålet med paddehegnene er at sikre, at produktionsområdet i videst muligt omfang er tømt for padder, inden de egentlige anlægsarbejder bliver igangsat.
Rammeaftalen vil navnlig omfatte følgende ydelser:
— etablering af paddehegn i stål, f.eks. rundt om produktionsområdet
— etablering af midlertidige paddehegn i plast, f.eks. rundt om yngleområder for padder (vandhuller, enge mv.)
— etablering af stopriste med ramper, hvor paddehegn krydser cykelstier
— ændringer i tidligere opstillede paddehegn.
For paddehegn af stål skal der typisk i forbindelse med opstillingen etableres en jordvold/rampe på hegnets inderside (dvs. siden ind mod produktionsområdet), så padder ikke kan komme ind på produktionsområdet, men godt kan komme ud af produktionsområdet.
Femern A/S forventer at gennemføre etableringen af paddehegn over flere faser. Ved indgåelse af rammeaftalen vil Femern A/S blive forpligtet til at aftage Fase 1, der omfatter etablering af paddehegn af stål, med jordramper på hegnenes inderside, på to strækninger (i alt ca. 1 775 meter): dels langs det meste af produktionsområdets vestlige grænse ved Gl. Badevej (med enkelte afbrydelser i hegnet), dels langs produktionsområdets østlige grænse. Hvor hegn krydser en cykelsti, skal der etableres stoprist med rampe, således at cyklister kan trække over, men padder ikke kan passere ind på produktionsområdet. Fase 1 skal udføres i januar 2015.
Efter gennemførelse af Fase 1 kan yderligere ydelser under rammeaftalen, f.eks. etablering af paddehegn på yderligere strækninger, bestilles på rammeaftale-vilkår.
Dermed er der tale om en kontrakt, der indeholder elementer af såvel en offentlig kontrakt (levering af Fase 1) som en rammeaftale (levering af yderligere ydelser). Da værdien af rammeaftalen anslås at overstige værdien af den offentlige kontrakt, er den samlede kontrakt kategoriseret som en rammeaftale.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34928200 Hegn, 45342000 Opsætning af hegn, 92534000 Beskyttelse af den vilde fauna, 45236000 Jord- og belægningsarbejde

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Vilkår for sikkerhedsstillelse og garantier fremgår af udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betalingsvilkår fremgår af udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Særlige vilkår for opfyldelse af rammeaftalen, omfattende sociale klausuler om løn- og arbejdsmarkedsforhold samt øvrige CSR-forpligtelser, fremgår af udbudsmaterialet.
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: A) Navn og adresse på tilbudsgiver
B) Kontaktperson
C) En erklæring på tro og love om, at:
1) tilbudsgiver ikke er blevet dømt for de forhold der er angivet i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 eller for andre strafbare handlinger, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed (jf. udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra c),
2) tilbudsgiver er ikke under konkurs, likvidation, rekonstruktion eller andre arrangementer med kreditorer, eller begæret taget under sådan behandling (jf. udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a) og b)), og
3) tilbudsgiver har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af gæld til det offentlige (ved gæld til det offentlige forstås at tilbudsgiveren ikke har opfyldt sine forpligtelser til betaling af skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark og/eller det land hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra e) og f)).
På udbuddets hjemmeside (jf. afsnit I.1)) findes en skabelon til tro og love-erklæring, som tilbudsgiverne kan anvende.
D. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne afgives for hver enkelt deltager.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: A. Oplysning om tilbudsgivers nettoomsætning og egenkapital for de tre seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed).
B. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne afgives for hver enkelt deltager.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Egenkapital i det seneste disponible regnskabsår må ikke være negativ.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
A. Referenceliste over tilsvarende opgaver, jf. afsnit II.1.5), indenfor de seneste 3 år. Referencelisten bør indeholde oplysninger om ordregiver, kontraktsum, kort beskrivelse af leverancen, leveringstidspunkt og leveringssted.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
18.12.2014 - 14:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 18.12.2014 - 14:00

Sted:

På Femern A/S' kontor (se afsnit I.1))

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Tilbudsgiverne må være til stede ved budåbningen, der finder sted umiddelbart efter tilbudsfristen. Ved budåbningen vil de samlede tilbudspriser samt eventuelle forbehold blive oplæst.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: Anlægget af den faste forbindelse over Femern Bælt modtager EU-støtte fra TEN-T programmet under projektkode 2007-EU-20050-P.
VI.3)Yderligere oplysninger
A. Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt fra udbuddets hjemmeside, jf. afsnit I.1).
B. Eventuelle spørgsmål og svar samt eventuelle rettelser til udbudsmaterialet vil løbende blive uploadet til udbuddets hjemmeside, jf. pkt. A. Tilbudsgiverne opfordres til løbende at checke hjemmesiden for opdateringer.
C. Tilbud skal afgives i 1 underskrevet fysisk (papirbaseret) eksemplar (original). Femern A/S ser desuden gerne, at der derudover afleveres en elektronisk kopi på USB-stick eller lignende. Tilbud må ikke afleveres pr. e-mail; tilbud afleveret pr. e-mail vil blive afvist.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn: (der findes ikke noget mæglingsorgan i Danmark)

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden de frister, der er fastsat i lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer (»Håndhævelsesloven«). Klager skal derfor være indgivet inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
7.11.2014