29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 385128-2021

30/07/2021    S146

Polska-Żywiec: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 146-385128

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 115-301192)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Związek Międzygminny ds. Ekologii
Adres pocztowy: ul. ks. Pr. St. Słonki 22
Miejscowość: Żywiec
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 34-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Józef Bednarz – Przewodniczący Zarządu
E-mail: biuro@zmge.zywiec.pl
Tel.: +48 338612898
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zmge.zywiec.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.zmge.zywiec.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna – kontrakt 28-1

Numer referencyjny: PN 4/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Świnna. Celem inwestycji jest umożliwienie odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z budynków mieszkalnych oraz zasilenie ich w wodę.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/07/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 115-301192

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 29/07/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 05/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 26/10/2021
Powinno być:
Data: 02/11/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 29/07/2021
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 05/08/2021
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: