Leveringen - 385138-2019

14/08/2019    S156

Tsjechië-Praag: OK-instrumenten

2019/S 156-385138

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 117-286141)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemocnice Na Bulovce
Nationaal identificatienummer: 00064211
Postadres: Budínova 67/2
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 180 81
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Ladislav Blaha
E-mail: zakazky@bulovka.cz

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bulovka.cz/

Adres van het kopersprofiel: http://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Bulovka

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Staplery a katry

Referentienummer: 065/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33162200 OK-instrumenten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 117-286141

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 29/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 09/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 29/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 09/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Prodloužení lhůty pro podání nabídek a změna podmínek pro otevírání nabídek se vztahuje výhradně pro část 6 - Cirkulární staplery