Leveringen - 385151-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging

2019/S 156-385151

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 131-321224)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Nationaal identificatienummer: PL113
Postadres: ul. Pabianicka 62
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711
Postcode: 93-513
Land: Polen
Contactpersoon: Jacek Bojanowski
E-mail: j.bojanowski@kopernik.lodz.pl
Telefoon: +48 426895912
Fax: +48 426895409

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kopernik.lodz.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EZ.28.100.2019 Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Referentienummer: EZ.28.100.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33191000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Pakiet nr 1 – Stoły zabiegowe (3 sztuki)

Pakiet nr 2 – Lampy zabiegowe (2 sztuki)

Pakiet nr 3 – Panel LCD do badania ostrości wzroku (1 sztuka)

Pakiet nr 4 – Wózek opatrunkowy zabiegowy (1 sztuka)

Pakiet nr 5 – Fotel ginekologiczny (1 sztuka)

Pakiet nr 6 – Leżanka na drewnianym stelażu (1 sztuka)

Pakiet nr 7 – Myjnia dezynfektor (2 sztuki)

Pakiet nr 8 – Wózek kąpielowy (1 sztuka)

2. Zamówienie obejmuje 8 pakietów. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety.

3. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w Załączniku nr 2 do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń”.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 131-321224

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 13/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 13/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: