Leveringen - 385153-2019

14/08/2019    S156

Polska-Wrocław: Środki immunosupresyjne

2019/S 156-385153

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 136-334707)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Adres pocztowy: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-049
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Tel.: +48 713064419
Faks: +48 713064867
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy produktów leczniczych do programów lekowych

Numer referencyjny: EZ/376/610/19
II.1.2)Główny kod CPV
33652300 Środki immunosupresyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów leczniczych do programów lekowych wg.wymienionych niżej części: zadanie 1 - zadanie 16. Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ. Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 12 miesięcy. Termin dostawy - 2 dni od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail Wykonawcy. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie platformy zakupowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu opublikowania go w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak) od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 136-334707

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 27/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 27/08/2019
Czas lokalny: 11:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: