Leveringen - 385156-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Potsdam: Farmaceutische producten

2019/S 156-385156

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 152-374495)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AOK Nordost – Die Gesundheitskasse
Postadres: Brandenburgische Straße 72
Plaats: Potsdam
NUTS-code: DE4 BRANDENBURG
Postcode: 14467
Land: Duitsland
Contactpersoon: Arzneimittelversorgung
E-mail: fp_open-house-bzt@nordost.aok.de
Telefoon: +49 800265080-31891
Fax: +49 800265080-25353

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aok-gesundheitspartner.de/brb/arzneimittel/blutzuckerteststreifen/index.html

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Abschluss nicht-exklusiver Rabattvereinbarungen nach §130a Abs. 8 SGBV zu Blutzuckerteststreifen für das Land Brandenburg mit jederzeitiger Abschlussmöglichkeit im Rahmen des sog. Open House-Verfahrens

Referentienummer: 190806_BRB_OH BZT_Welle 05_KL
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gegenstand dieser Veröffentlichung ist der Abschluss von Vereinbarungen nach § 130a Abs. 8 SGB V zu Blutzuckerteststreifen für das Land Brandenburg im Rahmen eines sogenannten „Open House-Verfahrens“. Details siehe Los.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 152-374495

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Adresse
In plaats van:

Behlertstr. 33a

Potsdam

14467

Te lezen:

Brandenburgische Straße 72

Potsdam

14467

VII.2)Overige nadere inlichtingen: