Leveringen - 385156-2019

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Potsdam: Farmaceutische producten

2019/S 156-385156

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 152-374495)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
AOK Nordost – Die Gesundheitskasse
Brandenburgische Straße 72
Potsdam
14467
Duitsland
Contactpersoon: Arzneimittelversorgung
Telefoon: +49 800265080-31891
E-mail: fp_open-house-bzt@nordost.aok.de
Fax: +49 800265080-25353
NUTS-code: DE4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aok-gesundheitspartner.de/brb/arzneimittel/blutzuckerteststreifen/index.html

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Abschluss nicht-exklusiver Rabattvereinbarungen nach §130a Abs. 8 SGBV zu Blutzuckerteststreifen für das Land Brandenburg mit jederzeitiger Abschlussmöglichkeit im Rahmen des sog. Open House-Verfahrens

Referentienummer: 190806_BRB_OH BZT_Welle 05_KL
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 152-374495

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Adresse
In plaats van:

Behlertstr. 33a

Potsdam

14467

Te lezen:

Brandenburgische Straße 72

Potsdam

14467

VII.2)Overige nadere inlichtingen: