Leveringen - 385157-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Kutno: Medische software

2019/S 156-385157

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 080-191435)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o.
Postadres: ul. Kościuszki 52
Plaats: Kutno
NUTS-code: PL712
Postcode: 99-300
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Tomalak - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-mail: a.tomalak@szpital.kutno.pl
Telefoon: +48 243880247
Fax: +48 243880247

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpital.kutno.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o.

Referentienummer: ZP/12/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48180000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci teleinformatycznej, dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej i oprogramowania ZSI w ramach projektu pn. w ramach projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” realizowanego w ramach Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne przez Kutnowski Szpital Samorządowy Spółka z o.o. w Kutnie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.01.02 – 10-0044/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 080-191435

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 22/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 28/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 22/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 28/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: