Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Leveringen - 385158-2019

14/08/2019    S156

Polen-Białystok: Software en informatiesystemen

2019/S 156-385158

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 111-271195)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Postadres: ul. Jerzego Waszyngtona 17
Plaats: Białystok
NUTS-code: PL841 Białostocki
Postcode: 15-274
Land: Polen
Contactpersoon: Iwona Kisiel
E-mail: zp@udsk.pl
Telefoon: +48 857450595
Fax: +48 857450595
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://udsk.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego dla UDSK

Referentienummer: PN-25/19/13
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku, zwanego dalej Zamawiającym.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załącznikach od 1A do 4 do SIWZ.

3. Zamawiający dokona weryfikacji oferowanego oprogramowania dziedzinowego Wykonawcy, na okoliczność potwierdzenia, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w załączniku nr 2 do SIWZ.

4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu określenia minimalnych parametrów, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicz...

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 111-271195

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4
In plaats van:

1. Realizacja całego projektu w zakresie prac związanych z dostawą i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego (dalej ZSI) składa się z 2 głównych etapów:

a. Etap 1 – Uruchomienie, poprzez zakup licencji oraz usług wdrożeniowych ZSI pozwalającego na tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów, a następnie:

b. Etap 2 – Uruchomienie e-Usług umożliwiających opiekunom prawnym pacjentów samodzielną, elektroniczną rejestrację do Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych, w zakresie udzielanych przez Zamawiającego świadczeń medycznych. Uruchomienie tych usług będzie wykonane na zasobach i w strukturze Zamawiającego.

2. Projektem objęte będą wszystkie komórki organizacyjne Zamawiającego.

Celem realizacji Zadania 1 jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) Szpitala, aby spełnić wymagania prawne w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. W związku z powyższym Zamawiający wymaga dostarczenia ZSI do gromadzenia i przetwarzania wszelkiej dokumentacji medycznej swoich pacjentów w wersji elektronicznej. Wymaganym i koniecznym jest więc dostawa ZSI poprzez zakup odpowiednich licencji, a także usług z nimi związanych – instalacji oraz konfiguracji do poprawnej pracy oprogramowania aplikacyjnego. Przedmiotem dostawy objęte są praktycznie wszystkie obszary działalności medycznej i administracyjnej Zamawiającego.

W zakresie części administracyjnej wymagane jest także wprowadzenie do użytkowania oprogramowania pozwalającego na planowanie i rozliczanie dyżurów personelu medycznego, które wykorzystywane będzie zarówno na oddziałach szpitalnych, jak i w dziale administracji.

W ramach niniejszego zadania Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie korzystania z dostarczonego rozwiązania.

2. Etap 2 – Uruchomienie elektronicznych usług dla pacjentów

Założenia i cel

Realizacja zadania polega na dostawie i wdrożeniu odpowiednich modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego, poprzez dostawę licencji, zainstalowanie oraz skonfigurowanie do pracy oprogramowania aplikacyjnego udostępnionego z poziomu jego strony internetowej, służącego do samodzielnego, elektronicznego rejestrowania przez opiekunów prawnych, pacjentów na świadczenia medyczne udzielane przez Zamawiającego (dalej Portal Pacjenta).

Wykonawca dostarczy licencję dla Portalu Pacjenta w wersji bez limitu użytkowników, stacji roboczych czy innych ograniczeń ilościowych.

Wymagane moduły funkcjonalne w zakresie Portalu Pacjenta

Wszystkie funkcje dostępne w ramach Portalu pacjenta muszą być dostarczone jako zestaw aplikacji, które umożliwią interakcję z użytkownikiem (szczególnie pacjentem i lekarzem) metodą zdalną, między innymi za pośrednictwem

Te lezen:

1. Informacje ogólne

1. Realizacja całego projektu w zakresie prac związanych z dostawą i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego (dalej ZSI) składa się z uruchomienia, poprzez zakup licencji oraz usług wdrożeniowych ZSI.

2. Projektem objęte będą wszystkie komórki organizacyjne Zamawiającego.

2. Założenia

Dostawa i wdrożenie ZSI

Założenia i cel

Celem realizacji projektu jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego części administracyjnej. Wymaganym i koniecznym jest więc dostawa ZSI, poprzez zakup odpowiednich licencji, a także usług z nimi związanych – instalacji oraz konfiguracji do poprawnej pracy oprogramowania aplikacyjnego. Przedmiotem dostawy objęte są praktycznie wszystkie obszary działalności administracyjnej Zamawiającego.

W ramach niniejszego zadania Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie korzystania z dostarczonego rozwiązania.

Afdelingsnummer: III.1.3
In plaats van:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 dostawy systemu informatycznego, każda o wartości nie niższej niż 1 000 000,00 PLN, z których każde obejmowało swym zakresem:

— dostawę, instalację i uruchomienie infrastruktury serwerowej,

— dostawę, instalację i wdrożenie systemu medycznego HIS,

— wdrożenie e-usług i elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Wszystkie powyższe zamówienia winny być wykonane w czynnych obiektach udzielających świadczeń zdrowotnych, w tym co najmniej jedno zamówienie obejmowało dostawę, instalację i wdrożenie systemu administracji ERP, co najmniej jedno zamówienie obejmowało rozbudowę posiadanego przez szpital systemu informatycznego lub jego wymianę wraz z migracją danych do nowego rozwiązania.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego

Te lezen:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 dostawy systemu informatycznego dla administracji w SPZOZ, każda o wartości nie niższej niż 400 000,00 PLN oraz załączy dowody określające czy dostawy te zostały wykonane należycie.

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 22 200,00 PLN.