Leveringen - 385158-2019

14/08/2019    S156

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019/S 156-385158

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 111-271195)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Adres pocztowy: ul. Jerzego Waszyngtona 17
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-274
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kisiel
E-mail: zp@udsk.pl
Tel.: +48 857450595
Faks: +48 857450595
Adresy internetowe:
Główny adres: http://udsk.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego dla UDSK

Numer referencyjny: PN-25/19/13
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku, zwanego dalej Zamawiającym.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załącznikach od 1A do 4 do SIWZ.

3. Zamawiający dokona weryfikacji oferowanego oprogramowania dziedzinowego Wykonawcy, na okoliczność potwierdzenia, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w załączniku nr 2 do SIWZ.

4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu określenia minimalnych parametrów, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicz...

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/08/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 111-271195

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

1. Realizacja całego projektu w zakresie prac związanych z dostawą i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego (dalej ZSI) składa się z 2 głównych etapów:

a. Etap 1 – Uruchomienie, poprzez zakup licencji oraz usług wdrożeniowych ZSI pozwalającego na tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów, a następnie:

b. Etap 2 – Uruchomienie e-Usług umożliwiających opiekunom prawnym pacjentów samodzielną, elektroniczną rejestrację do Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych, w zakresie udzielanych przez Zamawiającego świadczeń medycznych. Uruchomienie tych usług będzie wykonane na zasobach i w strukturze Zamawiającego.

2. Projektem objęte będą wszystkie komórki organizacyjne Zamawiającego.

Celem realizacji Zadania 1 jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) Szpitala, aby spełnić wymagania prawne w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. W związku z powyższym Zamawiający wymaga dostarczenia ZSI do gromadzenia i przetwarzania wszelkiej dokumentacji medycznej swoich pacjentów w wersji elektronicznej. Wymaganym i koniecznym jest więc dostawa ZSI poprzez zakup odpowiednich licencji, a także usług z nimi związanych – instalacji oraz konfiguracji do poprawnej pracy oprogramowania aplikacyjnego. Przedmiotem dostawy objęte są praktycznie wszystkie obszary działalności medycznej i administracyjnej Zamawiającego.

W zakresie części administracyjnej wymagane jest także wprowadzenie do użytkowania oprogramowania pozwalającego na planowanie i rozliczanie dyżurów personelu medycznego, które wykorzystywane będzie zarówno na oddziałach szpitalnych, jak i w dziale administracji.

W ramach niniejszego zadania Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie korzystania z dostarczonego rozwiązania.

2. Etap 2 – Uruchomienie elektronicznych usług dla pacjentów

Założenia i cel

Realizacja zadania polega na dostawie i wdrożeniu odpowiednich modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego, poprzez dostawę licencji, zainstalowanie oraz skonfigurowanie do pracy oprogramowania aplikacyjnego udostępnionego z poziomu jego strony internetowej, służącego do samodzielnego, elektronicznego rejestrowania przez opiekunów prawnych, pacjentów na świadczenia medyczne udzielane przez Zamawiającego (dalej Portal Pacjenta).

Wykonawca dostarczy licencję dla Portalu Pacjenta w wersji bez limitu użytkowników, stacji roboczych czy innych ograniczeń ilościowych.

Wymagane moduły funkcjonalne w zakresie Portalu Pacjenta

Wszystkie funkcje dostępne w ramach Portalu pacjenta muszą być dostarczone jako zestaw aplikacji, które umożliwią interakcję z użytkownikiem (szczególnie pacjentem i lekarzem) metodą zdalną, między innymi za pośrednictwem

Powinno być:

1. Informacje ogólne

1. Realizacja całego projektu w zakresie prac związanych z dostawą i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego (dalej ZSI) składa się z uruchomienia, poprzez zakup licencji oraz usług wdrożeniowych ZSI.

2. Projektem objęte będą wszystkie komórki organizacyjne Zamawiającego.

2. Założenia

Dostawa i wdrożenie ZSI

Założenia i cel

Celem realizacji projektu jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego części administracyjnej. Wymaganym i koniecznym jest więc dostawa ZSI, poprzez zakup odpowiednich licencji, a także usług z nimi związanych – instalacji oraz konfiguracji do poprawnej pracy oprogramowania aplikacyjnego. Przedmiotem dostawy objęte są praktycznie wszystkie obszary działalności administracyjnej Zamawiającego.

W ramach niniejszego zadania Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie korzystania z dostarczonego rozwiązania.

Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 dostawy systemu informatycznego, każda o wartości nie niższej niż 1 000 000,00 PLN, z których każde obejmowało swym zakresem:

— dostawę, instalację i uruchomienie infrastruktury serwerowej,

— dostawę, instalację i wdrożenie systemu medycznego HIS,

— wdrożenie e-usług i elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Wszystkie powyższe zamówienia winny być wykonane w czynnych obiektach udzielających świadczeń zdrowotnych, w tym co najmniej jedno zamówienie obejmowało dostawę, instalację i wdrożenie systemu administracji ERP, co najmniej jedno zamówienie obejmowało rozbudowę posiadanego przez szpital systemu informatycznego lub jego wymianę wraz z migracją danych do nowego rozwiązania.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego

Powinno być:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 dostawy systemu informatycznego dla administracji w SPZOZ, każda o wartości nie niższej niż 400 000,00 PLN oraz załączy dowody określające czy dostawy te zostały wykonane należycie.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/08/2019
Powinno być:
Data: 26/08/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/08/2019
Powinno być:
Data: 26/08/2019
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 22 200,00 PLN.