Leveringen - 385158-2019

14/08/2019    S156

Polen-Białystok: Software en informatiesystemen

2019/S 156-385158

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 111-271195)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Postadres: ul. Jerzego Waszyngtona 17
Plaats: Białystok
NUTS-code: PL841 Białostocki
Postcode: 15-274
Land: Polen
Contactpersoon: Iwona Kisiel
E-mail: zp@udsk.pl
Telefoon: +48 857450595
Fax: +48 857450595
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://udsk.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego dla UDSK

Referentienummer: PN-25/19/13
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 111-271195

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4
In plaats van:

1. Realizacja całego projektu w zakresie prac związanych z dostawą i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego (dalej ZSI) składa się z 2 głównych etapów:

a. Etap 1 – Uruchomienie, poprzez zakup licencji oraz usług wdrożeniowych ZSI pozwalającego na tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów, a następnie:

b. Etap 2 – Uruchomienie e-Usług umożliwiających opiekunom prawnym pacjentów samodzielną, elektroniczną rejestrację do Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych, w zakresie udzielanych przez Zamawiającego świadczeń medycznych. Uruchomienie tych usług będzie wykonane na zasobach i w strukturze Zamawiającego.

2. Projektem objęte będą wszystkie komórki organizacyjne Zamawiającego.

Celem realizacji Zadania 1 jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) Szpitala, aby spełnić wymagania prawne w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. W związku z powyższym Zamawiający wymaga dostarczenia ZSI do gromadzenia i przetwarzania wszelkiej dokumentacji medycznej swoich pacjentów w wersji elektronicznej. Wymaganym i koniecznym jest więc dostawa ZSI poprzez zakup odpowiednich licencji, a także usług z nimi związanych – instalacji oraz konfiguracji do poprawnej pracy oprogramowania aplikacyjnego. Przedmiotem dostawy objęte są praktycznie wszystkie obszary działalności medycznej i administracyjnej Zamawiającego.

W zakresie części administracyjnej wymagane jest także wprowadzenie do użytkowania oprogramowania pozwalającego na planowanie i rozliczanie dyżurów personelu medycznego, które wykorzystywane będzie zarówno na oddziałach szpitalnych, jak i w dziale administracji.

W ramach niniejszego zadania Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie korzystania z dostarczonego rozwiązania.

2. Etap 2 – Uruchomienie elektronicznych usług dla pacjentów

Założenia i cel

Realizacja zadania polega na dostawie i wdrożeniu odpowiednich modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego, poprzez dostawę licencji, zainstalowanie oraz skonfigurowanie do pracy oprogramowania aplikacyjnego udostępnionego z poziomu jego strony internetowej, służącego do samodzielnego, elektronicznego rejestrowania przez opiekunów prawnych, pacjentów na świadczenia medyczne udzielane przez Zamawiającego (dalej Portal Pacjenta).

Wykonawca dostarczy licencję dla Portalu Pacjenta w wersji bez limitu użytkowników, stacji roboczych czy innych ograniczeń ilościowych.

Wymagane moduły funkcjonalne w zakresie Portalu Pacjenta

Wszystkie funkcje dostępne w ramach Portalu pacjenta muszą być dostarczone jako zestaw aplikacji, które umożliwią interakcję z użytkownikiem (szczególnie pacjentem i lekarzem) metodą zdalną, między innymi za pośrednictwem

Te lezen:

1. Informacje ogólne

1. Realizacja całego projektu w zakresie prac związanych z dostawą i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego (dalej ZSI) składa się z uruchomienia, poprzez zakup licencji oraz usług wdrożeniowych ZSI.

2. Projektem objęte będą wszystkie komórki organizacyjne Zamawiającego.

2. Założenia

Dostawa i wdrożenie ZSI

Założenia i cel

Celem realizacji projektu jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego części administracyjnej. Wymaganym i koniecznym jest więc dostawa ZSI, poprzez zakup odpowiednich licencji, a także usług z nimi związanych – instalacji oraz konfiguracji do poprawnej pracy oprogramowania aplikacyjnego. Przedmiotem dostawy objęte są praktycznie wszystkie obszary działalności administracyjnej Zamawiającego.

W ramach niniejszego zadania Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie korzystania z dostarczonego rozwiązania.

Afdelingsnummer: III.1.3
In plaats van:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 dostawy systemu informatycznego, każda o wartości nie niższej niż 1 000 000,00 PLN, z których każde obejmowało swym zakresem:

— dostawę, instalację i uruchomienie infrastruktury serwerowej,

— dostawę, instalację i wdrożenie systemu medycznego HIS,

— wdrożenie e-usług i elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Wszystkie powyższe zamówienia winny być wykonane w czynnych obiektach udzielających świadczeń zdrowotnych, w tym co najmniej jedno zamówienie obejmowało dostawę, instalację i wdrożenie systemu administracji ERP, co najmniej jedno zamówienie obejmowało rozbudowę posiadanego przez szpital systemu informatycznego lub jego wymianę wraz z migracją danych do nowego rozwiązania.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego

Te lezen:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 dostawy systemu informatycznego dla administracji w SPZOZ, każda o wartości nie niższej niż 400 000,00 PLN oraz załączy dowody określające czy dostawy te zostały wykonane należycie.

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 22 200,00 PLN.