Leveringen - 385159-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Neurenberg: Radionetwerk

2019/S 156-385159

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 143-351418)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Klinikum Nürnberg
Postadres: Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1
Plaats: Nürnberg
NUTS-code: DE254 Nürnberg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 90419
Land: Duitsland
E-mail: dijlem.yildiz@klinikum-nuernberg.de
Telefoon: +49 9113983054
Fax: +49 9113982692

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.deutsche-evergabe.de

Adres van het kopersprofiel: https://www.deutsche-evergabe.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Austausch WLAN-Infrastruktur

Referentienummer: 19-WLAN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32418000 Radionetwerk
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 143-351418

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 23/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 23/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: