Leveringen - 385164-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Gdansk: Stookolie

2019/S 156-385164

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 127-310083)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Miasta Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Nowe Ogrody 8/12
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL634
Postcode: 80-803
Land: Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.gdansk.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Miasta Krynica Morska
Postadres: ul. Górników 15
Plaats: Krynica Morska
NUTS-code: PL63
Postcode: 82-120
Land: Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.krynicamorska.tv/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Sztutowo
Postadres: ul. Gdańska 55
Plaats: Sztutowo
NUTS-code: PL63
Postcode: 82-110
Land: Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sztutowo.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Powiat Polski
Postadres: ul. Wojska Polskiego 16
Plaats: Pruszcz Gdański
NUTS-code: PL63
Postcode: 83-000
Land: Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://biuletyn.net/powiat-gdanski/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Powiat Pucki
Postadres: ul. Orzeszkowej 5
Plaats: Puck
NUTS-code: PL63
Postcode: 84-100
Land: Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.starostwo.puck.pl/Article/get/id,16420.html

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Stegna
Postadres: ul. Gdańska 34
Plaats: Stegna
NUTS-code: PL63
Postcode: 82-103
Land: Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.stegna.pl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Nowy Dwór Gdański
Postadres: ul. Nowy Dwór Gdański
Plaats: Nowy Dwór Gdański
NUTS-code: PL634
Postcode: 82-100
Land: Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.miastonowydwor.pl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Żukowo
Postadres: ul. Gdańska 52
Plaats: Żukowo
NUTS-code: PL6
Postcode: 83-330
Land: Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://bip.zukowo.pl/Article/get/id,65089.html

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Linia
Postadres: ul. Turystyczna 15
Plaats: Linia
NUTS-code: PL63
Postcode: 84-223
Land: Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://bip.gminalinia.com.pl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Wejherowo
Postadres: ul. Transportowa 1
Plaats: Wejherowo
NUTS-code: PL63
Postcode: 84-200
Land: Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.ugwejherowo.pl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Cedry Wielkie
Postadres: ul. M. Płażyńskiego 16
Plaats: Cedry Wielkie
NUTS-code: PL63
Postcode: 83-020
Land: Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.e-bip.pl/Start/64

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Ostaszewo
Postadres: ul. Kościuszki 51
Plaats: Ostaszewo
NUTS-code: PL63
Postcode: 82-112
Land: Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ugostaszewo.ssdip.bip.gov.pl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Subkowy
Postadres: ul. Józefa Wybickiego
Plaats: Subkowy
NUTS-code: PL63
Postcode: 83-120
Land: Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.ugsubkowy.nv.pl/Article/get/id,18573.html

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Miasta Puck
Postadres: ul. 1 Maja 13
Plaats: Puck
NUTS-code: PL63
Postcode: 84-100
Land: Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.gdansk.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gdański Archipelag Kultury
Postadres: ul. Dworcowa 9
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL634
Postcode: 80-026
Land: Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://gak.nbip.pl/gak/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
Postadres: ul. Jabłoniowa 55
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL634
Postcode: 80-180
Land: Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.zut.com.pl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gdańskie Wody Sp. z o.o.
Postadres: ul. prof. Andruszkiewicza 5
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL634
Postcode: 80-601
Land: Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.gdmel.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 do celów grzewczych

Referentienummer: BZP.271.47.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09135100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 787 303 litrów oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 do celów grzewczych, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego oraz gmin i powiatów występujących wspólnie, wymienionych dalej jako płatników i odbiorców, oraz jego sukcesywne dostarczanie do zbiorników tych płatników i odbiorców. Wykaz płatników i odbiorców stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ (w odrębnym pliku).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 127-310083

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Komunikacja
In plaats van:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Te lezen:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

VII.2)Overige nadere inlichtingen: