Leveringen - 385164-2019

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Gdansk: Stookolie

2019/S 156-385164

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 127-310083)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gmina Miasta Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych
ul. Nowe Ogrody 8/12
Gdańsk
80-803
Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
NUTS-code: PL634

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.gdansk.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Miasta Krynica Morska
ul. Górników 15
Krynica Morska
82-120
Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
NUTS-code: PL63

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.krynicamorska.tv/

I.1)Naam en adressen
Gmina Sztutowo
ul. Gdańska 55
Sztutowo
82-110
Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
NUTS-code: PL63

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sztutowo.pl

I.1)Naam en adressen
Powiat Polski
ul. Wojska Polskiego 16
Pruszcz Gdański
83-000
Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
NUTS-code: PL63

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://biuletyn.net/powiat-gdanski/

I.1)Naam en adressen
Powiat Pucki
ul. Orzeszkowej 5
Puck
84-100
Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
NUTS-code: PL63

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.starostwo.puck.pl/Article/get/id,16420.html

I.1)Naam en adressen
Gmina Stegna
ul. Gdańska 34
Stegna
82-103
Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
NUTS-code: PL63

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.stegna.pl/

I.1)Naam en adressen
Gmina Nowy Dwór Gdański
ul. Nowy Dwór Gdański
Nowy Dwór Gdański
82-100
Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
NUTS-code: PL634

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.miastonowydwor.pl/

I.1)Naam en adressen
Gmina Żukowo
ul. Gdańska 52
Żukowo
83-330
Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
NUTS-code: PL6

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://bip.zukowo.pl/Article/get/id,65089.html

I.1)Naam en adressen
Gmina Linia
ul. Turystyczna 15
Linia
84-223
Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
NUTS-code: PL63

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://bip.gminalinia.com.pl/

I.1)Naam en adressen
Gmina Wejherowo
ul. Transportowa 1
Wejherowo
84-200
Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
NUTS-code: PL63

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.ugwejherowo.pl/

I.1)Naam en adressen
Gmina Cedry Wielkie
ul. M. Płażyńskiego 16
Cedry Wielkie
83-020
Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
NUTS-code: PL63

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.e-bip.pl/Start/64

I.1)Naam en adressen
Gmina Ostaszewo
ul. Kościuszki 51
Ostaszewo
82-112
Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
NUTS-code: PL63

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ugostaszewo.ssdip.bip.gov.pl/

I.1)Naam en adressen
Gmina Subkowy
ul. Józefa Wybickiego
Subkowy
83-120
Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
NUTS-code: PL63

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.ugsubkowy.nv.pl/Article/get/id,18573.html

I.1)Naam en adressen
Gmina Miasta Puck
ul. 1 Maja 13
Puck
84-100
Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
NUTS-code: PL63

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.gdansk.pl

I.1)Naam en adressen
Gdański Archipelag Kultury
ul. Dworcowa 9
Gdańsk
80-026
Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
NUTS-code: PL634

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://gak.nbip.pl/gak/

I.1)Naam en adressen
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
ul. Jabłoniowa 55
Gdańsk
80-180
Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
NUTS-code: PL634

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.zut.com.pl/

I.1)Naam en adressen
Gdańskie Wody Sp. z o.o.
ul. prof. Andruszkiewicza 5
Gdańsk
80-601
Polen
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
NUTS-code: PL634

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.gdmel.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 do celów grzewczych

Referentienummer: BZP.271.47.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09135100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 787 303 litrów oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 do celów grzewczych, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego oraz gmin i powiatów występujących wspólnie, wymienionych dalej jako płatników i odbiorców, oraz jego sukcesywne dostarczanie do zbiorników tych płatników i odbiorców. Wykaz płatników i odbiorców stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ (w odrębnym pliku).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 127-310083

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Komunikacja
In plaats van:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Te lezen:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

VII.2)Overige nadere inlichtingen: