Leveringen - 385175-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Kroatië-Zagreb: Onderdelen, toebehoren en benodigdheden voor computers

2019/S 156-385175

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 139-341740)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Institut Ruđer Bošković
Nationaal identificatienummer: 69715301002
Postadres: Bijenička cesta 54
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR
Postcode: 10000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Darko Cvitanović, Iveta Sekereš
E-mail: dcvitan@irb.hr
Telefoon: +385 014561057/+385 014680084

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.irb.hr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dijelovi, pribor i potrošni materijal za informatičku opremu

Referentienummer: 298
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30237000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nabava dijelova, pribora i potrošnog materijala za informatičku opremu.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 139-341740

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za dostavu ponuda
In plaats van:
Datum: 13/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 03/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Datum javnog otvaranja ponuda
In plaats van:
Datum: 13/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 03/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: