Supplies - 385177-2020

17/08/2020    S158

Hungary-Budapest: Protective and safety clothing

2020/S 158-385177

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Készenléti Rendőrség
National registration number: EKRSZ_35319207
Postal address: Kerepesi út 47–49.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1101
Country: Hungary
Contact person: Dudok Kinga
E-mail: dudokkz@kr.police.hu
Telephone: +36 19994081
Fax: +36 15502170

Internet address(es):

Main address: http://www.police.hu/kr

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000342072020/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000342072020/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bombaruha beszerzése CBRN kiegészítőkkel

Reference number: EKR000342072020
II.1.2)Main CPV code
35113400 Protective and safety clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

EOD 10 bombaruha készlet beszerzése CBRN védelmi kiegészítőkkel a közbeszerzési dokumentumok IV. fejezet foglaltak szerint

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU11 Budapest
Main site or place of performance:

1101 Budapest, Kerepesi út 47-49. Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Raktározási és Ellátási Osztály Raktárbázis Rendészet-technikai raktár,

II.2.4)Description of the procurement:

EOD 10 bombaruha készlet beszerzése CBRN védelmi kiegészítőkkel

2 készlet EOD 10 bombaruha (L és XL méretben) sisakkal, tartalék akku csomaggal, illetve kiegészítőkkel az alábbi konfigurációban

— interkom 2 db/bombaruha,

— gázálarc M és L méretű 2-2 db, 8 db NBC szelencével,

— légzőkészülék 1 klt/bombaruha,

— C/B aláöltözet L, XL méretű 2-2 db (2-2 pár kesztyűvel, csizmával)

A részletes műszaki leírást a dokumentáció IV. része tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: A kötelezően előírt 60 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min: 0 hónap max: 12 hónap) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ajánlakérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint értékeli. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határát (0-10 pont), amely minden értékelési szempont esetében azonos, figyelemmel a Kbt. 76. § (10) bekezdésére és a Kbt. 76. § (9) bekezdés c) pontjára.

Részajánlattétel kizárásának indoklása: Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés több részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági és műszaki észszerűséggel.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.

Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek – illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsájtó szervezetnek – az ajánlatában a Korm. r. 3. § (1) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő e körben hivatkozik a Korm. r. 6. (2) bekezdésében foglaltakra. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. 8. 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Korm. r. 1. § (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. r. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

M1.) Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontjára - a Korm.r. 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján mutasson be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített - a közbeszerzés tárgyából származó -igazoló referenciát.

Ajánlatkérő referenciaként a vizsgált időszak (ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon (6 éven) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.Ajánlatkérő hivatkozik a Korm.r. 21/A. bekezdésére.

Igazolás: A Korm.r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α: szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb tekinthető ajánlattevőt felhívja az alábbi igazolások benyújtására:

M1) szerinti referencianyilatkozat vagy igazolás. A referenciát a Korm.r. 22.§ (1)-(2) bekezdés szerint kell igazolni. A referencianyilatkozat vagy igazolás legalább az alábbi adatokat tartalmazza: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/napban), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint a szállítás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (11) bekezdésére.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M1.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összesen legalább 1 db bombaruhára vonatkozó, befejezett, szerződésszerűen teljesített, igazolt referenciával.

Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához.Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban vett részt. A Korm. r. 21/A. §-a alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződés és a kifizetések pénzneme forint. Ajánlatkérő az igazolt teljesítés alapján, átutalással, a kincstári rendnek megfelelően a nyertes Ajánlattevő által az igazolt teljesítés követően kiállított számla, és kötelező mellékletei ellenében fizeti meg annak ellenértékét, a Ptk.6:130.§ (1)-(2) bek. szerint

Késedelmi kötbér: mértéke a késedelmesen szállított termék nettó értékének 1 %-a/nap, maximális mértéke a késedelmesen szállított termék nettó értékének 20 %-

Meghiúsulási kötbér: mértéke 25 %.

Jótállás: 60 hónap

Részletesen a szerződéstervezetben

Ajánlatkérő hivatkozik a 27/A. §-a

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/09/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/09/2020
Local time: 12:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatnak az ajánlati felhívás IV. 2.2) pont szerinti ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

a. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.

b. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, az ajánlatkérő mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.

c. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi határidő lejártáig korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: www.ekr.gov.hu

d. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.

e. Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

f. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

g. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.

h. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

i. AT-nek az az EEKD II. D. szakaszának kitöltésével nyilatkoznia kell az alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint.

j. AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt 60 napot ért.

k. AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is be kell nyújtani.

l. AT nyújtsa be a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

m. AT nyújtsa be a KKD 18.4.14. pont szerinti nyilatkozatokat.

n. AK közbeszerzési eljárást külön jogszabályban (320/2015.(X.30.) Kr.) előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.

o. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.

p. Az eljárásban résztvevő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:

Dr. Costin Glad Gabriel (lajstrom száma: 00277).

q. A Kbt. 81. § (5) alapján AK tájékoztatja AT-ket, hogy az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

r. A nyertes ajánlattevő – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdésben foglaltakra- átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.

s. Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR Rendelet 16. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.

t. Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában 180 napos telejsítési időtartam alatt 180 naptári napot ért.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/08/2020