Leveringen - 385178-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Eupen: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2019/S 156-385178

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 137-336979)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville d'Eupen
Nationaal identificatienummer: 0206.618.215_23802
Postadres: Am Stadthaus 1
Plaats: Eupen
NUTS-code: BE336
Postcode: 4700
Land: België
E-mail: jessica.worms@eupen.be
Telefoon: +32 87595841
Fax: +32 87595800

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eupen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347205

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture d'électricité et de gaz naturel pour la Ville d'Eupen, ses entités associées et la Régie communale autonome TILIA

Referentienummer: Eupen-18/MP/JW/570.861/6/0012019-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture d'électricité et de gaz naturel pour la Ville d'Eupen, ses entités associées et la Régie communale autonome TILIA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 137-336979

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Le cahier spécial des charges initial est remplacé par le nouveau document «Addendum 9-9-19».

Les fichiers excel suivants complètent ce nouveau document:

— points de fourniture Eupen 2019 lot 1 HT,

— points de fourniture Eupen 2019 lot 2 BT,

— points de fourniture Eupen 2019 lot 3 EP,

— points de fourniture Eupen 2019 lot 4 gaz.