Leveringen - 385180-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Netwerkinterfaces

2019/S 156-385180

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 145-356331)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Direktsiya „Komunikatsionni i informatsionni sistemi“ — MVR
Nationaal identificatienummer: 129010698
Postadres: ul. „Shesti septemvri“ No. 29
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Elieta Nacheva
E-mail: enacheva.cis@mvr.bg
Telefoon: +359 29824492
Fax: +359 29885050

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mvr.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.mvr.bg/dcis/дирекцията/профил-на-купувача

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на техническо оборудване“ по обособени позиции: ОП1: „Доставка на маршрутизатори за Интернет инфраструктурата на МВР“; ОП 2: „Доставка на акумулаторни батерии за комуникационно оборудване“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30237110
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на поръчката включва:

Обособена позиция 1: Доставка на маршрутизатори за Интернет инфраструктурата на МВР:

Маршрутизатор за данни тип 1 — 10 бр.;

Интерфейсен модул 1GE 1000BASE-LX SFP — 15 бр.;

Интерфейсен модул 1GE 1000BASE-SX SFP — 10 бр.;

Лиценз за съществуващи маршрутизатори Cisco ISR 4431 — 2 бр.;

Лиценз за съществуващи маршрутизатори Cisco ISR 4451 — 2 бр.;

Обособена позиция 2: Доставка на акумулаторни батерии за комуникационно оборудване:

1. Доставка на акумулаторни батерии 12V 17Ah, терминал тип F13 — 16 броя;

2. Доставка на акумулаторни батерии 12V 17Ah, терминал тип F2 — 12 броя.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 145-356331

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Изменението касае Техническата спецификация и Предложението за изпълнение на поръчката.

В Техническата спецификация по обособена позиция №2 „Доставка на акумулаторни батерии за

комуникационно оборудване“ от обществена поръчка с предмет: „Доставка на техническо оборудване“, в

т.3.2.5. Terminal Type F2 е допусната техническа грешка. Вместо това да се чете: т.3.2.5. Terminal Type F3.

Изменените документи са достъпни за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.mvr.bg/dcis/дирекцията/профил-на-купувача/процедури-по-зоп/oткрита-процедура/преглед/откритапроцедура/оп247-19