Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 385182-2019

14/08/2019    S156    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne

2019/S 156-385182

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 135-331658)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: os. Złotej Jesieni 1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-826
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Musiał
E-mail: kmusial@rydygierkrakow.pl
Tel.: +48 126468207
Faks: +48 126468173

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitalrydygier.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostarczanie leków różnych oraz płynów infuzyjnych

Numer referencyjny: 182/ZP/2019
II.1.2)Główny kod CPV
33600000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie leków różnych oraz płynów infuzyjnych do siedziby Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji.

2. Termin ważności / okres gwarancji przedmiotu zamówienia: nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy (uwaga: dla produktów do żywienia dojelitowego termin ważności nie krótszy niż połowa terminu ważności dla danego produktu).

3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3A (dla pakietu nr 1 i 2) oraz 3B (dla pakietu nr 3-7) do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 135-331658

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: