Leveringen - 385182-2019

14/08/2019    S156

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne

2019/S 156-385182

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 135-331658)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: os. Złotej Jesieni 1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-826
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Musiał
E-mail: kmusial@rydygierkrakow.pl
Tel.: +48 126468207
Faks: +48 126468173
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalrydygier.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostarczanie leków różnych oraz płynów infuzyjnych

Numer referencyjny: 182/ZP/2019
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie leków różnych oraz płynów infuzyjnych do siedziby Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji.

2. Termin ważności / okres gwarancji przedmiotu zamówienia: nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy (uwaga: dla produktów do żywienia dojelitowego termin ważności nie krótszy niż połowa terminu ważności dla danego produktu).

3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3A (dla pakietu nr 1 i 2) oraz 3B (dla pakietu nr 3-7) do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 135-331658

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: