Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 385183-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Stuttgart: Software en informatiesystemen

2019/S 156-385183

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 145-356600)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg
Postadres: Schlossplatz 4
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11
Postcode: 70173
Land: Duitsland
E-mail: herbert.muecke@wm.bwl.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wm.baden-wuerttemberg.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fachverfahren AFBG

Referentienummer: 0230/387
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Der Vertragsgenstand umfasst die Einführung des Fachverfahrens AFBG (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz) nebst Systemservice- und Schulungsleistungen sowie optional weitere Dienstleistungen, mit Ausnahme des Betriebs.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 145-356600

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 17/10/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: