Leveringen - 385183-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Stuttgart: Software en informatiesystemen

2019/S 156-385183

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 145-356600)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg
Postadres: Schlossplatz 4
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Postcode: 70173
Land: Duitsland
E-mail: herbert.muecke@wm.bwl.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wm.baden-wuerttemberg.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fachverfahren AFBG

Referentienummer: 0230/387
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 145-356600

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 17/10/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: