Leveringen - 385186-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Nederland-'s-Gravenhage: Zware motorvoertuigen

2019/S 156-385186

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 126-307714)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Defensie
Nationaal identificatienummer: 27370985
Postadres: Kalvermarkt 32
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL
Postcode: 2511 CB
Land: Nederland
Contactpersoon: Bert Veen
E-mail: A.Veen@mindef.nl
Telefoon: +31 612268472

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.defensie.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=124156

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vervanging trekkende en getrokken voertuigen Witte Vloot batch 2 en 3

Referentienummer: 124156
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit voor het indienen van een inschrijving voor de vervanging van diverse trekkende en getrokken voertuigen ten behoeve van de Witte Vloot batch 2 en 3.

De onderhavige aanbesteding is opgesplitst in vijf (5) percelen, zijnde:

— perceel 1: 23 stuks trekkende voertuigen,

— perceel 2: 1 stuk vrachtauto brandstof,

— perceel 3: 1 stuk vrachtauto 25KN,

— perceel 4: 7 stuks getrokken voertuigen (multifunctioneel),

— perceel 5: 26 stuks getrokken voertuigen (divers).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 126-307714

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 30/08/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 30/08/2019
Plaatselijke tijd: 14:01
Te lezen:
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:01
VII.2)Overige nadere inlichtingen: