Leveringen - 385187-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Nederland-Pijnacker: Invalidewagentjes en rolstoelen

2019/S 156-385187

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 132-323436)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Nationaal identificatienummer: 512074379
Postadres: Oranjeplein 1
Plaats: Pijnacker
NUTS-code: NL
Postcode: 2641 EZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Tim Robbe
E-mail: inkoop@pijnacker-nootdorp.nl
Telefoon: +31 153626262

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pijnacker-nootdorp.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding hulpmiddelen Wmo 2015

Referentienummer: D2019122
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33193100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Pijnacker-Nootdorp (hierna: aanbestedende dienst) voert op basis van de Aanbestedingswet een Europese openbare aanbestedingsprocedure uit voor de aanbesteding van WMO-hulpmiddelen (huur) inclusief aanpassing, verzekering, all-in onderhoud en depotbeheer.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 132-323436

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 25/08/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 08/09/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 09/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: