Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 385187-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Nederland-Pijnacker: Invalidewagentjes en rolstoelen

2019/S 156-385187

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 132-323436)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Nationaal identificatienummer: 512074379
Postadres: Oranjeplein 1
Plaats: Pijnacker
NUTS-code: NL
Postcode: 2641 EZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Tim Robbe
E-mail: inkoop@pijnacker-nootdorp.nl
Telefoon: +31 153626262

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pijnacker-nootdorp.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding hulpmiddelen Wmo 2015

Referentienummer: D2019122
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33193100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Pijnacker-Nootdorp (hierna: aanbestedende dienst) voert op basis van de Aanbestedingswet een Europese openbare aanbestedingsprocedure uit voor de aanbesteding van WMO-hulpmiddelen (huur) inclusief aanpassing, verzekering, all-in onderhoud en depotbeheer.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 132-323436

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 25/08/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 08/09/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 09/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: