Leveringen - 385192-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Ierland-Naas: Software en informatiesystemen

2019/S 156-385192

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 149-367111)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Health Service Executive (HSE)
Nationaal identificatienummer: N/A
Postadres: Head Office, Millennium Park
Plaats: Naas
NUTS-code: IE
Land: Ierland
Contactpersoon: Paul Keating
E-mail: paul.keating@hse.ie

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hse.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/461

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Variation to existing NIMIS Contract

Referentienummer: NIMIS (HSE 097/08)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The HSE intends to vary an existing contract in accordance with the provisions of Article 72(1)(b) of the 2014 Directive for the provision of the National Integrated Medical Imaging System (NIMIS).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 149-367111

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

For the avoidance of doubt the HSE wishes to clarify that the registered office of ‘Change Healthcare Ireland Solutions Ltd’ is 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2.

Furthermore that the total Value of this VEAT notice is:

29 864 167 EUR Ex-VAT and

36 271 618 EUR Including VAT

HBS Procurement 13.8.2019