Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 385197-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Denemarken-Kopenhagen: Farmaceutische producten

2019/S 156-385197

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Amgros I/S
Postadres: Dampfærgevej 22
Plaats: København Ø
NUTS-code: DK0
Postcode: 2100
Land: Denemarken
Contactpersoon: Tom Petersen
E-mail: udbud@amgros.dk
Telefoon: +45 88713000
Fax: +45 88713008

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.amgros.dk

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rammeaftale om køb af lægemidlet DaTscan, Iodine (123-I)-Ioflupane

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 35 000 000.00 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK0
II.2.5)Gunningscriteria
Prijs

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
09/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: GE Healthcare A/S
Postadres: Park Allé 295
Plaats: Brøndby
NUTS-code: DK0
Postcode: 2605
Land: Denemarken
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 35 000 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding